Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By maquai
#751151 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Ngành thép Việt Nam trước thách thức hội nhập AFTA
KILOBOOKS.COM


2.
Môc ®Ých nghiªn cøu
Kho¸ luËn nµy nghiªn cøu kü vÒ ngµnh thÐp ViÖt Nam trªn nhiÒu khÝa c¹nh ®Ó tõ ®ã thÊy ®−îc nh÷ng th¸ch thøc mµ ngµnh thÐp ViÖt Nam ®ang ph¶i ®èi mÆt trong qu¸ tr×nh tham gia AFTA vµ chØ ra nh÷ng c¬ héi cã thÓ n¾m b¾t trong qu¸ tr×nh héi nhËp. §ång thêi, kho¸ luËn còng nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh ngµnh thÐp c¸c n−íc thµnh viªn kh¸c cña ASEAN trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Ó thÊy ®−îc toµn c¶nh m«i tr−êng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp ViÖt Nam. Trªn c¬ së nh÷ng nghiªn cøu ®ã, kho¸ luËn ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m gióp ngµnh thÐp ViÖt
Nam h¹n chÕ ®−îc nh÷ng khã kh¨n, ph¸t huy ®−îc nh÷ng yÕu tè thuËn lîi trong viÖc tham gia AFTA.
3.
Ph¹m vi nghiªn cøu:
T×m hiÓu nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc vµ nh÷ng c¬ héi khi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ mét vÊn ®Ò rÊt phøc t¹p do liªn quan ®Õn mäi ngµnh, mäi lÜnh vùc trong nÒn kinh tÕ. XuÊt ph¸t tõ vai trß chiÕn l−îc cña ASEAN ®èi víi ViÖt Nam còng nh− vÞ trÝ quan träng cña ngµnh thÐp trong qu¸ tr×nh CNH – H§H ®Êt n−íc, trong
kho¸ luËn nµy, t¸c gi¶ chØ ®i s©u vµo vÊn ®Ò héi nhËp trong ngµnh thÐp ViÖt Nam trong khu«n khæ ch−¬ng tr×nh CEPT/AFTA mµ ch−a ®Ò cËp ®Õn viÖc thùc hiÖn
khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN – Trung Quèc còng nh− khi tham gia WTO.
4.
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu:
Kho¸ luËn sö dông ph−¬ng ph¸p so s¸nh, tæng hîp vµ ph©n tÝch, kÕt hîp gi÷a c¸c kÕt qu¶ thèng kª víi vËn dông lý luËn ®Ó lµm s¸ng tá c¸c vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu. Kho¸ luËn ®−îc x©y dùng trªn c¬ së nh÷ng quan ®iÓm cña ng−êi viÕt kÕt hîp víi
viÖc tham kh¶o c¸c v¨n b¶n, tµi liÖu, s¸ch b¸o vµ ý kiÕn cña mét sè chuyªn gia trong ngµnh.
5.
Bè côc cña kho¸ luËn
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, danh môc c¸c b¶ng biÓu, danh môc tµi liÖu tham kh¶o vµ phô lôc, néi dung chÝnh cña Kho¸ luËn ®−îc chia thµnh 3 ch−¬ng:
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
một điều có thể khẳng định là việc tham gia vào xu thế hội nhập khu vực đòi hỏi nỗ lực rất lớn không chỉ từ phía Nhà nước mà bản thân DN trong ngành cũng phải n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement