Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pedaudangiu6895
#751150 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Văn hóa kinh doanh Nhật Bản và những lưu ý cho DNVN khi thâm nhập thị trường
KILOBOOKS.COM
Ch−¬ng II : §Æc tr−ng vµ v¨n ho¸ kinh doanh trªn thÞ tr−êng NhËt B¶n : t×m
hiÓu cô thÓ vÒ thÞ tr−êng NhËt – nh÷ng ®Æc tr−ng v¨n ho¸, hÖ thèng ph©n phèi, thanh to¸n, ®Æc tÝnh cña ng−êi tiªu dïng còng nh− c¸c tËp qu¸n lµm viÖc, cung c¸ch lµm viÖc trong doanh nghiÖp NhËt B¶n, c¸ch ®µm ph¸n cña c¸c doanh nghiÖp NhËt B¶n.
Ch−¬ng III:Nh÷ng l−u ý cho doanh nghiÖp ViÖt Nam khi x©m nhËp thÞ
tr−êng. ë ®©y nªu ra c¶ nh÷ng biÖn ph¸p vÜ m« cho nhµ n−íc vµ c¶ nh÷ng chó ý cho c¸c doanh nghiÖp cô thÓ.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th.S NguyÔn V¨n Hång, ng−ßi ®· trùc tiÕp
h−íng dÉn em khi thùc hiÖn ®Ò tµi nµy, c¸c b¹n l−u häc sinh ViÖt Nam t¹i NhËt vµ c¸c thÇy c« gi¸o ®· gióp ®ì em t×m tµi liÖu hoµn thµnh kho¸ luËn nµy.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Để xâm nhập thị trường thì việc tìm hiểu về tập quán kinh doanh của Nhật Bản là vô cùng cần thiết. nhưng không phải DN nào cũng có đủ điều kiện đê tìm hiểu 1 cá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement