Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By trangiabao_trangiabao15
#751149 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiệp vụ bảo lãnh XNK của các Ngân hàng thương mại Việt Nam. thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
NghiÖp vô b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu cña c¸c NHTM_Thùc tr¹ng, gi¶i ph¸p ph¸t triÓn ë ViÖt Nam
Lª Thu Ph−¬ng_A8 K38C
2
quèc tÕ nãi chung, vµ cña mçi quèc gia nãi riªng. ChÝnh nh÷ng tÝnh chÊt,
®Æc ®iÓm trong giao th−¬ng quèc tÕ lµ yÕu tè then chèt Ên ®Þnh b¶n s¾c vµ
®Æc tr−ng cña lo¹i h×nh b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu, khiÕn lÜnh vùc nµy cã tÝnh
®éc lËp t−¬ng ®èi trong hÖ thèng tÝn dông dÞch vô ng©n hµng. Ng−îc l¹i,
b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu còng gi÷ vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc
thóc ®Èy th−¬ng m¹i quèc tÕ ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ trong bèi c¶nh kinh tÕ
toµn cÇu vµ trµo l−u héi nhËp kinh tÕ hÕt søc ph¸t triÓn.
ViÖt Nam ®ang n»m trong giai ®o¹n chuyÓn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸
tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng nhiÒu thµnh phÇn,chñ tr−¬ng
®Èy m¹nh khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, tuy nhiªn, kh¶ n¨ng tÝch luü vèn cßn
thÊp, c¬ së h¹ tÇng yÕu kÐm, nªn viÖc nghiªn cøu vµ t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng
b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i lµ hÕt søc cÇn thiÕt
cho viÖc t×m ra nh÷ng nguån vèn thÝch hîp, t×m ra chç dùa v÷ng ch¾c cho
c¸c doanh nghiÖp, nh»m ph¸t huy tèi −u c¶ néi lùc lÉn ngo¹i lùc. ChÝnh v×
lý do ®ã em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: NghiÖp vô b¶o l·nh xuÊt nhËp
khÈu cña c¸c Ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
ph¸t triÓn ®Ó lµm néi dung nghiªn cøu cho kho¸ luËn cña m×nh. Kho¸
luËn gåm cã 3 phÇn chÝnh:
Ch−¬ng I :
Kh¸i niÖm chung vÒ b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu
cña c¸c Ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam.
Ch−¬ng II:
Thùc tr¹ng ph¸t triÓn ho¹t ®éng b¶o l·nh
xuÊt nhËp khÈu cña c¸c Ng©n hµng Th−¬ng m¹i ViÖt Nam
Ch−¬ng III:
gi¶I ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn nghiÖp
vô b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu cña c¸c Ng©n hµng th−¬ng m¹i
vIÖt Nam.
sÏ ®−a ra nh÷ng c¸i nh×n tæng quan nhÊt vÒ kh¸i niÖm b¶o l·nh ng©n hµng
nãi chung vµ b¶o l·nh xuÊt nhËp khÈu nãi riªng, ®¸nh gi¸ nh÷ng thµnh tùu
®· ®¹t ®−îc, ph©n tÝch khã kh¨n, nh−îc ®iÓm cßn tån t¹i còng nh− nh÷ng
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
VN đang nằm trong giai đoạn chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang nền KTTT nhiều thành phần, chủ trương đẩy mạnh khuyến khích XK
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement