Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thac_mac_muon_hoi_0723
#751148 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Mô hình đặc khu kinh tế của Trung quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
KILOBOOKS.COM
§ç TrÇn Minh Trang Kho¸ luËn tèt nghiÖp


2
tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ h−íng vÒ xuÊt khÈu. Tuy nhiªn, sù nghiÖp
c«ng nghiÖp hãa – hiÖn ®¹i ho¸ ë n−íc ta hiÖn nay yªu cÇu mét l−îng vèn ®Çu t− rÊt lín, trong khi kh¶ n¨ng chñ ®éng vÒ vèn cña ViÖt Nam lµ cã h¹n,
®ång thêi víi nã lµ sù suy gi¶m cña c¸c nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) vµ sù c¹nh tranh ngµy cµng quyÕt liÖt trong thu hót vèn ®Çu t− n−íc
ngoµi. TÊt c¶ nh÷ng nh©n tè ®ã ®ßi hái chóng ta ph¶i t×m ra nh÷ng h×nh thøc thÝch hîp ®Ó thu hót ®Çu t− vÒ vèn, c«ng nghÖ kü thuËt, kinh nghiÖm qu¶n lý tõ
n−íc ngoµi, nh»m ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n−íc. Trung Quèc lµ mét ®Êt n−íc cã nhiÒu ®iÓm t−¬ng ®ång víi ViÖt Nam vÒ
chÕ ®é kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi. Qua viÖc nghiªn cøu chiÕn l−îc ph¸t triÓn m« h×nh §Æc khu kinh tÕ cña Trung Quèc, chóng ta sÏ phÇn nµo rót ra ®−îc nh÷ng
bµi häc kinh nghiÖm cÇn thiÕt ®èi víi c«ng cuéc c¶i c¸ch, më cöa, thùc hiÖn sù
nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam hiÖn nay.
XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa trªn, ®Ò tµi: M« h×nh §Æc khu kinh tÕ cña Trung
Quèc vµ bµi häc kinh nghiÖm ®èi víi ViÖt Nam
h−íng ®Õn mét sè môc tiªu
sau: Thø nhÊt, t×m hiÓu lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña m« h×nh §Æc khu
kinh tÕ trªn thÕ giíi; thø hai, nghiªn cøu vÒ m« h×nh §Æc khu kinh tÕ cña
Trung Quèc, qua ®ã rót ra nh÷ng kinh nghiÖm x©y dùng thµnh c«ng c¸c §Æc khu kinh tÕ ë Trung Quèc; thø ba, ®−a ra mét sè kiÕn nghÞ cã gi¸ trÞ thùc tiÔn
®èi víi viÖc x©y dùng m« h×nh §Æc khu kinh tÕ ë ViÖt Nam trong t−¬ng lai. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung chÝnh cña b¶n kho¸ luËn gåm
ba ch−¬ng:
Ch−¬ng I : Giíi thiÖu chung vÒ m« h×nh §Æc khu kinh tÕ trªn thÕ giíi.
Ch−¬ng II : M« h×nh §Æc khu kinh tÕ cña Trung Quèc.
Ch−¬ng III: Kinh nghiÖm x©y dùng §Æc khu kinh tÕ cña Trung Quèc vµ
mét sè kiÕn nghÞ nh»m ph¸t triÓn m« h×nh §Æc khu kinh tÕ
ë ViÖt Nam.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trung Quốc là 1 đất nước có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam về chế độ kinh tế, chính trị, xã hội. qua việc nghiên cứu chiến lược phát triển mô hình đặc khu k
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement