Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By wild_rose1501
#751127 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Những biến động trong quá trình giá dầu thô trên thị trường thế giới thời gian qua và tác động của nó đến nền kinh tế thế giới
KILOBOOKS.COM
Khoa Kinh TÕ Ngo¹i Th−¬ng

Hoµng ThÞ Hång H¹nh - A
3
- K38


lêi më ®Çu

Trong thêi gian võa qua, trªn thÞ tr−êng dÇu má thÕ giíi liªn tiÕp x¶y ra
nh÷ng biÕn ®éng vÒ gi¸ theo chiÒu h−íng t¨ng lªn. Gi¸ dÇu má
1
®· nh¶y vät tõ
13 USD/thïng vµo n¨m 1999 lªn ®Õn møc 35- 36 USD/thïng vµo ®Çu n¨m 2003. C¸c biÕn ®éng nµy chñ yÕu lµ do t×nh h×nh ë Trung §«ng c¨ng th¼ng mµ ®iÓn h×nh vµ ®Æc tr−ng nhÊt lµ cuéc chiÕn tranh do Mü ph¸t ®éng nh»m lËt ®æ chÝnh quyÒn cña Tæng thèng Sadam Hussen. Do lo ng¹i nh÷ng nguy c¬ chiÕn tranh lµm
¶nh h−ëng ®Õn nguån cung dÇu má mµ gi¸ mÆt hµng nµy ®· leo thang ®Õn chãng mÆt vµ g©y ra nhiÒu t¸c ®éng xÊu ®Õn t×nh h×nh kinh tÕ chÝnh trÞ trªn thÕ giíi.
DÇu má lµ mÆt hµng quan träng, lµ nguyªn liÖu ®Çu vµo cho nhiÒu ngµnh
®Ó s¶n xuÊt ra c¸c hµng ho¸ thiÕt yÕu cho cuéc sèng con ng−êi mµ kh«ng lo¹i
nguyªn liÖu nµo thay thÕ ®−îc; do vËy nh÷ng biÕn ®éng cña gi¸ dÇu, dï lín hay nhá, còng ®Òu g©y t¸c ®éng s©u s¾c ®Õn ®êi sèng con ng−êi, kh«ng ph©n biÖt
giµu nghÌo, mÇu da hay ®Þa vÞ x· héi.
ChÝnh v× cã ®−îc vai trß trung t©m ®èi víi nÒn kinh tÕ nh− vËy, nªn gi¸ c¶
cña dÇu má lu«n lu«n bÞ chi phèi bëi c¸c m−u tÝnh kinh tÕ - chÝnh trÞ cña c¸c thÕ lùc chñ chèt trªn thÞ tr−êng, sau ®ã míi ®Õn sù chi phèi cña c¸c quy luËt cung - cÇu cña thÞ tr−êng. XuÊt ph¸t tõ ý nghÜ cÇn ph¶i xem xÐt nh÷ng nguyªn nh©n nµo
®· ¶nh h−ëng ®Õn gi¸ dÇu má, c¸c quy luËt kinh tÕ hay nh÷ng m−u tÝnh chÝnh trÞ ®· chi phèi thÞ tr−êng nµy, gi¸ dÇu t¨ng cao cã ¶nh h−ëng nh− nµo ®Õn nÒn kinh
tÕ thÕ giíi, ai ®−îc lîi vµ ai bÞ tæn th−¬ng, cÇn nh÷ng gi¶i ph¸p g× ®Ó h¹n chÕ c¸c t¸c ®éng tiªu cùc ®ã mµ t«i ®· chän ®Ò tµi "Nh÷ng biÕn ®éng trong gi¸ dÇu th«
trªn thÞ tr−êng thÕ giíi thêi gian võa qua vµ t¸c ®éng cña nã ®Õn nÒn kinh tÕ thÕ giíi".

1
Trong bµi kho¸ luËn nµy gi¸ dÇu lµ gi¸ trung b×nh cña 3 thÞ tr−êng: New York, Dubai, London. TÝnh gi¸ b»ng
®ång USD.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Dầu mỏ là mặt hàng quan trọng, là nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành để sản xuất ra các hàng hóa thiết yếu cho cuộc sống con người mà không loại nguyên liệu nà
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement