Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By HD_05
#751124 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạt động xuất khẩu rau quả của Tổng công ty rau quả, nông sản Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Khãa luËn tèt nghiÖp
§ç ThÞ TuyÕt Nhung Líp A14 - K38D
Lêi më ®Çu

ViÖt Nam lµ mét n−íc n«ng nghiÖp, cã nhiÒu lîi thÕ vµ tiÒm n¨ng vÒ vÞ
trÝ ®Þa lý, ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thæ nh−ìng, nh©n lùc, cho phÐp ph¸t triÓn s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i rau qu¶ xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ kinh tÕ lín. Sau h¬n 10 n¨m thùc hiÖn NghÞ quyÕt 10 - Bé ChÝnh trÞ ngµy 05 th¸ng 04 n¨m 1989 vÒ ®æi míi qu¶n lý N«ng nghiÖp, kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ®· cã nh÷ng b−íc ph¸t triÓn ®¸ng khÝch lÖ. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¨ng tr−ëng liªn tôc víi nhÞp ®é cao vµ kh¸ æn ®Þnh (b×nh qu©n t¨ng 4 - 4,5%/n¨m). Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, kim ng¹ch xuÊt khÈu n«ng s¶n ®¹t trªn d−íi 5 tû USD/n¨m, n©ng tû träng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña n«ng s¶n lªn chiÕm kho¶ng 30% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ n−íc, trong ®ã cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña mÆt hµng rau qu¶.
Rau qu¶ lµ c©y cã gi¸ trÞ cao cña nÒn n«ng nghiÖp ViÖt Nam, ®ång thêi
cã gi¸ trÞ ®èi víi nÒn v¨n ho¸ - x· héi vµ m«i tr−êng sinh th¸i cña ®Êt n−íc. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, rau qu¶ ®· trë thµnh mét trong nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu mòi nhän cña ViÖt Nam, cã vÞ thÕ quan träng trªn thÞ tr−êng thÕ giíi vµ khu vùc, mang vÒ cho ®Êt n−íc mét l−îng ngo¹i tÖ lín. Ph¸t triÓn rau qu¶ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, gãp phÇn t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho lao ®éng ë khu vùc n«ng th«n, t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cho tiªu dïng vµ xuÊt khÈu, tõng b−íc n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho nh©n d©n.
MÆc dï ®©y míi lµ nh÷ng kÕt qu¶ ban ®Çu nh−ng ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ
vµo qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n theo h−íng c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸, t¹o ra b−íc chuyÓn biÕn m¹nh mÏ tõ nÒn kinh tÕ thuÇn n«ng, tù cung tù cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ víi tû suÊt hµng ho¸ ngµy cµng cao. Nh÷ng kÕt qu¶ vµ thµnh tùu vÒ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu rau qu¶ trong thêi gian qua còng ®· gióp n©ng cao vÞ thÕ cña nÒn n«ng nghiÖp ViÖt Nam trªn thÞ tr−êng thÕ giíi.
Víi nh÷ng thµnh tùu to lín mµ ngµnh rau qu¶ ViÖt Nam ®· ®¹t ®−îc
trong thêi gian qua, kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn vai trß cña ®¬n vÞ ®Çu ngµnh lµ Tæng c«ng ty Rau qu¶, N«ng s¶n ViÖt Nam. Sau h¬n 10 n¨m thùc hiÖn ®−êng lèi ®æi míi do §¶ng vµ Nhµ n−íc l·nh ®¹o, Tæng c«ng ty lu«n nç lùc kh¾c
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Rau quả là cây có giá trị cao của nền nông nghiệp VN, đồng thời có giá trị đối với nền văn hóa xã hội và môi trường sinh thái của đất nước
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement