Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By o0x_14k_x0o
#751121 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: EU, thị trường tiềm năng cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong những năm tới
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
§ç ThÞ Kim Thoa - Líp Anh 6-K38_Khoa Kinh TÕ Ngo¹i Th−¬ng
2
Danh môc c¸c tõ viÕt t¾t1 EU
European Uninon- Liªn minh Ch©u ¢u
2 EC
European Communication – Céng ®ång Ch©u ¢u
3 ASEAN
Association of South Eest Asia Nations- HiÖp héi c¸c quèc gia §«ng Nam ¸
4 WTO
World Trade Organisation- Tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi
5 DANIDA
Danish International Development Agency- C¬ quan tµi trî ph¸t triÓn chÝnh phñ §an M¹ch
6 APEC
Asia- Pacific Economic Cooperation – Tæ chøc kinh tÕ Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng
7 AFTA
Asean Free Trade Area – Khu vùc mËu dÞch tù do Asean
8 GDP
Gross Domestic Product – Tæng s¶n phÈm quèc néi
9 ODA
Official Development Assistance – Quü hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc
10 FDI
Foreign Direct Invesment - §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi
11 NAFIQACEN
The national Fisheries Inspection and Quanlity Assurance Center – Trung t©m kiÓm tra chÊt l−îng vµ vÖ sinh thñy s¶n.
12 GMP
Good Hygiene Pratices
13 HACCP
Hazard Analysis Critical Control Point
14 IQF
Individually Quick Freeze- Ph−¬ng ph¸p lµm ®«ng l¹nh riªng rÏ
15 ACP
Afican, Caribbean and Pacific Group – c¸c n−íc Ch©u Phi, vïng biÓn Caribe vµ Th¸i B×nh D−¬ng
16 GSP
Generalised Scheme of Tariff Preference- ChÕ ®é −u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung
17 EFA
C¬ quan qu¶n lý thùc phÈm EU
18 XKTS
XuÊt khÈu thñy s¶n
19 NTTS
Nu«i trång thñy s¶n
20 XDCB
X©y dùng c¬ b¶n
21 NKTS
NhËp khÈu thñy s¶n
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Với phương châm đa dạng hóa mặt hàng, đa phương hóa thị trường trong XK, thì việc đẩy mạnh XK thủy sản sang thị trường eU là 1 vấn đề tất yếu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement