Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By namchautucongtu
#751116 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp hạn chế và phòng ngừa rủi ro trong thanh toán quốc tế theo cách tín dụng chứng từ tại các NHTM VN
KILOBOOKS.COM
Khãa luËn tèt nghiÖp

TrÇn Minh H−¬ng - A9 K37E

Gi¶i ph¸p h¹n chÕ vµ phßng ngõa rñi ro trong thanh to¸n quèc tÕ theo ph−¬ng thøc TDCT...

2
Trªn c¬ së kiÕn thøc lý luËn vµ thùc tiÔn cïng nh÷ng ph©n tÝch, dÉn
chøng cô thÓ, ng−êi viÕt hy väng luËn v¨n võa ®¶m b¶o tÝnh x¸c thùc, võa mang tÝnh h÷u Ých kh¶ thi. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, kÕt cÊu cña luËn v¨n gåm 3 ch−¬ng sau:
Ch−¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ TÝn Dông Chøng Tõ vµ rñi ro
tiÒm Èn trong ph−¬ng thøc thanh to¸n TÝn dông chøng tõ.
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ vµ nh÷ng rñi ro trong
thanh to¸n quèc tÕ theo ph−¬ng thøc tÝn dông chøng tõ t¹i c¸c Ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam.
Ch−¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro trong thanh to¸n quèc
tÕ theo ph−¬ng thøc tÝn dông chøng tõ t¹i c¸c Ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam.
Ph¹m vi ®Ò tµi: Chñ yÕu t×m hiÓu t×nh h×nh, kinh nghiÖm thùc tÕ, nh÷ng
vÊn ®Ò thùc tr¹ng cßn tån t¹i trong c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ theo ph−¬ng thøc tÝn dông chøng tõ t¹i hai ng©n hµng th−¬ng m¹i ®iÓn h×nh nhÊt cña ViÖt Nam: ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng trung −¬ng vµ Ng©n hµng th−¬ng m¹i cæ phÇn Qu©n ®éi. Tõ thùc tÕ ®ã, em xin nªu ra mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m h¹n chÕ vµ phßng ngõa rñi ro trong thanh to¸n to¸n quèc tÕ theo ph−¬ng thøc tÝn dông chøng tõ cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam nãi chung.
Rñi ro trong thanh to¸n quèc tÕ vµ ph−¬ng thøc tÝn dông chøng tõ mang
tÝnh chÊt tiÒm Èn vµ hÕt søc phøc t¹p, víi thêi gian nghiªn cøu vµ t×m hiÓu thùc tÕ kh«ng nhiÒu, tr×nh ®é ng−êi viÕt cßn h¹n chÕ nªn luËn v¨n ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ ch−a ®¸p øng ®−îc hÕt yªu cÇu cña ®éc gi¶. T¸c gi¶ rÊt mong nhËn ®−îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o, b¹n ®äc vµ nh÷ng ng−êi cã cïng mèi quan t©m tíi vÊn ®Ò nµy.
Hoµn thµnh luËn v¨n nµy em xin bµy tá lßng c¶m ¬n ch©n thµnh tíi thÇy
gi¸o PGS-TS NguyÔn §øc Dþ ®· tËn t×nh chØ b¶o h−íng dÉn em trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh luËn v¨n. Em xin c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Kinh tÕ Ngo¹i Th−¬ng – tr−êng §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng ®· d¹y dç vµ gióp ®ì em trong nh÷ng n¨m häc tËp võa qua.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Tín dụng chứng từ không phải là nghiệp vụ đơn giản, trong thực tế công tác này đã gặp phải không ít những rủi ro gây thiệt hại về tài chính lẫn uy tín cho các N
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement