Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By samactrang94
#751114 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Rào cản kỹ thuật trong thương mại của 1 số nước công nghiệp phát triển và các biện pháp giúp Việt Nam vượt rào cản
KILOBOOKS.COM
Môc lôc

PhÇn më ®Çu ............................................................................................................................
5

Ch−¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ rµo c¶n kü thuËt trong th−¬ng m¹i................
8
I. Rµo c¶n kü thuËt trong th−¬ng m¹i....................................................... 8
1. Kh¸i niÖm vµ c¸c h×nh thøc cña rµo c¶n kü thuËt trong th−¬ng m¹i........ 8
1.1. Rµo c¶n kü thuËt trong th−¬ng m¹i lµ g×?...............................................
8
1.2. C¸c h×nh thøc cña rµo c¶n kü thuËt trong thu−¬ng m¹i quèc tÕ.............
9
1.2.1. Tiªu chuÈn vÒ chÊt l−îng vµ quy c¸ch s¶n phÈm ............................................10
1.2.2. Tiªu chuÈn vÒ vÖ sinh thùc phÈm vµ an toµn cho ng−êi sö dông ....................12
1.2.3. Tiªu chuÈn vÒ m«i tr−êng................................................................................14
2. Quy ®Þnh cña WTO vÒ rµo c¶n kü thuËt trong th−¬ng m¹i..................... 17
2.1. HiÖp ®Þnh vÒ rµo c¶n kü thuËt trong th−¬ng m¹i cña WTO...................
17
2.2. HiÖp ®Þnh vÒ c¸c biÖn ph¸p vÖ sinh vµ kiÓm dÞch ®éng vËt cña WTO...
20
II. C¸c hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng th−êng ®−îc sö
dông trªn thÕ giíi ................................................................................. 22
1. HÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng ISO 9000................................................... 22 2. HÖ thèng qu¶n trÞ m«i tr−êng ISO 14000 ............................................... 24
3. HÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng ®ång bé (TQM) ........................................ 27 4. HÖ thèng HACCP.................................................................................... 28
III. T¸c ®éng cña rµo c¶n kü thuËt ®èi víi th−¬ng m¹i quèc tÕ ............. 30

Ch−¬ng II: Thùc tiÔn ¸p dông rµo c¶n kü thuËt trong th−¬ng
m¹i ë mét sè n−íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn ..............................
35

I. Liªn minh ch©u ¢u – EU...................................................................... 35
1. Kh¸i qu¸t chung vÒ thÞ tr−êng EU .......................................................... 35
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. khái quát về rào cản kỹ thuật trong thương mại. chương 2. thực tiễn áp dụng rào cản kỹ thuật trong TM của 1 số nước công nghiệp ptr. chương 3. giải ph
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement