Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Cenon
#751113 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp tài chính khuyến khích xuất khẩu hàng hóa của các DNVVN
KILOBOOKS.COM
Mét sè biÖn ph¸p tµi chÝnh nh»m thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng ho¸ cña DNN&V
Bïi Xu©n Th¾ng – Anh 6 K38 KTNT

2

Lêi më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi.
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi.
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi.
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi.
Mét trong nh÷ng nÐt næi bËt cña kinh tÕ thÕ giíi vµ quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ tõ sau
chiÕn tranh thÕ giíi thø II trë l¹i ®©y, ®Æc biÖt lµ trong kho¶ng mét thËp kû qua, lµ sù ph¸t
triÓn m¹nh mÏ cña xu thÕ toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ mµ mét
trong ®Æc tr−ng c¬ b¶n lµ sù gia t¨ng cña th−¬ng m¹i quèc tÕ. Trong xu thÕ ®ã, ®Èy m¹nh
th−¬ng m¹i quèc tÕ, t¨ng c−êng xuÊt khÈu hµng hãa lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt trong qu¸ tr×nh
qu¸ tr×nh chñ ®éng héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Qu¸ tr×nh héi nhËp th−¬ng m¹i quèc
tÕ cña ViÖt Nam cã thµnh c«ng hay kh«ng phñ thuéc chñ yÕu vµo n¨ng lùc s¶n xuÊt xuÊt
khÈu cña c¸c doanh nghiÖp, mµ trong ®ã h¬n 90% lµ c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa
(DNN&V).
Ph¸t triÓn khu vùc doanh nghiÖp nhá vµ võa ë ViÖt Nam ®−îc ChÝnh phñ vµ c¸c tæ
chøc tµi trî n−íc ngoµi x¸c ®Þnh lµ ®éng lùc t¨ng tr−ëng trong thiªn niªn kû míi. Ph¸t triÓn
DNN&V kh«ng nh÷ng sÏ gãp phÇn quan träng vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ, khuyÕn khÝch xuÊt
khÈu mµ cßn t¹o sù æn ®Þnh x· héi th«ng qua t¹o nhiÒu viÖc lµm gi¶i quyÕt vÊn ®Ò lao ®éng
vµ phóc lîi x· héi. ë mét n−íc mµ phÇn lín lao ®éng lµm n«ng nghiÖp nh− n−íc ta th× chÝnh
DNN&V lµ t¸c nh©n vµ ®éng lùc thóc ®Èy sù chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ theo h−íng c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ h−íng vÒ xuÊt khÈu.
Thêi gian qua, §¶ng vµ Nhµ n−íc ta ®· cã nhiÒu chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch biÖn ph¸p ®æi
míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. LuËt Doanh nghiÖp ban hµnh n¨m 2000 th¸o gì khã kh¨n vµ t¹o ®iÖu kiÖn dÔ dµng cho thµnh lËp doanh nghiÖp, sè l−îng doanh nghiÖp ®· kh«ng ngõng t¨ng lªn. N¨m 2001, ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh 90/2001/N§-CP vÒ “Trî gióp ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá vµ võa” (Nghi ®Þnh 90) ®ång thêi thµnh lËp Héi ®ång khuyÕn khÝch ph¸t triÓn DNN&V vµ Côc Ph¸t triÓn DNN&V lµm c¬ quan ®Çu mèi thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh hç trî DNN&V. Nhê nh÷ng chÝnh s¸ch chñ tr−ëng ®óng ®¾n cña §¶ng, DNN&V ViÖt Nam ®· b−íc ®Çu ®−îc ho¹t ®éng trong mét m«i tr−êng kh¸ thuËn lîi vµ còng ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, nh÷ng kÕt qu¶ ®ã ch−a t−¬ng xøng víi vÞ trÝ vµ vai trß
cña DNN&V. PhÇn lín c¸c DNN&V võa míi ra ®êi cßn non trÎ, h¹n chÕ vÒ nhiÒu mÆt kh«ng chØ lµ n¨ng lùc tµi chÝnh mµ cßn n¨ng lùc c«ng nghÖ, nguån nh©n lùc, tªn tuæi th−¬ng hiÖu vµ kh¶ n¨ng tiÕp cËn thÞ tr−êng nh×n chung còng rÊt yÕu kÐm.
NhËn thøc ®−îc ®iÒu ®ã, ng−êi viÕt chän ®Ò tµi: Mét sè biÖn ph¸p tµi chÝnh khuyÕn
Mét sè biÖn ph¸p tµi chÝnh khuyÕn
Mét sè biÖn ph¸p tµi chÝnh khuyÕn
Mét sè biÖn ph¸p tµi chÝnh khuyÕn
khÝch xuÊt khÈu hµng hãa cña c¸c DNN&V
khÝch xuÊt khÈu hµng hãa cña c¸c DNN&V
khÝch xuÊt khÈu hµng hãa cña c¸c DNN&V
khÝch xuÊt khÈu hµng hãa cña c¸c DNN&V lµm ®Ò tµi Kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh víi hy
väng cïng c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu chung gãp phÇn x©y dùng c¸c gi¶i ph¸p tµi chÝnh hç
trî hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c¸c DNN&V. 2. Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi:
2. Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi:
2. Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi:
2. Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi:
Trªn c¬ së nghiªn cøu ®Æc ®iÓm lý luËn còng nh− thùc tiÔn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh xuÊt khÈu cña c¸c DNN&V, tõ ®ã x©y dùng, kiÕn nghÞ nh÷ng gi¶i ph¸p tµi chÝnh phï
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
ở một nước mà phần lớn lao động làm nông nghiệp như nước ta thì chính DNVVN là tác nhân và động lực thúc đẩy sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng CNh, HĐH
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement