Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By rainbow_sunny
#751112 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tác động của đổi mới chính sách thương mại đến ngoại thương Việt Nam trong những năm gần đây
KILOBOOKS.COM
T¸c ®éng cña ®æi míi chÝnh s¸ch th−¬ng m¹i ®Õn ngo¹i th−¬ng VN trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y
§ç Thuý H»ng – P2-K38E
2
lîi, tËn dông ®−îc thêi c¬ sÏ cho phÐp kh¾c phôc khã kh¨n, v−ît qua th¸ch ®è, hµnh trang cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trªn con ®−êng héi nhËp chøa ®ùng thuËn lîi nhiÒu h¬n khã kh¨n, thêi c¬ lín h¬n th¸ch ®è.
2. Vai trß cña chÝnh s¸ch th−¬ng m¹i ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi
chung vµ ®èi víi ngo¹i th−¬ng nãi riªng.
Ho¹t ®éng kinh tÕ trong mét nÒn mËu dÞch tù do diÔn ra theo c¸c quy luËt
kinh tÕ, ®ã lµ quy luËt vÒ gi¸ c¶, cung cÇu, quy luËt c¹nh tranh …, c¸c quy luËt kinh tÕ nµy tån t¹i kh¸ch quan ngoµi ý muèn cña con ng−êi. NÕu mét nÒn kinh tÕ nµo ho¹t ®éng d−íi t¸c ®éng, ®iÒu tiÕt cña quy luËt kinh tÕ th× sÏ tèi ®a ho¸
®−îc lîi nhuËn cã thÓ rót ra tõ c¸c nguån tµi nguyªn hiÖn cã.
Nh−ng víi mét nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng kh«ng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n−íc
sÏ dÔ dµng n¶y sinh ra nh÷ng khuyÕt tËt cña thÞ tr−êng nh− t×nh tr¹ng ph©n ho¸ giµu nghÌo rÊt cao, t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp sÏ ngµy cµng nghiªm träng mµ tõ ®ã sÏ n¶y sinh ra nh÷ng tÖ n¹n x· héi, hoÆc cã nh÷ng lÜnh vùc cã Ých cho céng ®ång vµ ph¸t triÓn kinh tÕ nh− x©y dùng h¹ tÇng c¬ së, ®Çu t− vµo gi¸o dôc, y tÕ cÇn nhiÒu vèn nh−ng thêi gian thu håi chËm vµ lîi nhuËn thu ®−îc Ýt th× sÏ kh«ng ®−îc c¸c nhµ ®Çu t− quan t©m.
ChÝnh v× nh÷ng lý do trªn, ®Ó h−íng nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo h−íng cã
lîi nhÊt vµ phï hîp nhÊt víi ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña tõng quèc gia, chÝnh s¸ch tù
do ho¸ th−¬ng m¹i còng cÇn cã sù qu¶n lý cña Nhµ n−íc dï ë møc ®é can thiÖp, qu¶n lý cña Nhµ n−íc vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng nh− thÕ nµo l¹i phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn lÞch sö vµ quan ®iÓm nhËn thøc cña mçi n−íc. V× vËy,
chóng ta thÊy hiÖn nay c¸c n−íc ®Òu sö dông chÝnh s¸ch th−¬ng m¹i cña m×nh ®Ó can thiÖp vµo thÞ tr−êng, thóc ®Èy kinh tÕ trong n−íc ph¸t triÓn bÒn v÷ng,
æn ®Þnh vµ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, x©m nhËp ra thÞ tr−êng n−íc ngoµi.
ChÝnh s¸ch th−¬ng m¹i lµ mét hÖ thèng c¸c nguyªn t¾c, c«ng cô vµ biÖn
ph¸p thÝch hîp mµ Nhµ n−íc ¸p dông ®Ó qu¶n lý, ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng
th−¬ng m¹i cña quèc gia trong tõng thêi kú, nh»m ®¹t ®−îc c¸c môc ®Ých ®·
®Þnh trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña quèc gia ®ã.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hoạt động kinh tế trong 1 nền mậu dịch tự dõ diễn ra theo các quy luật kinh tế, đó là quy luật vê giá cả, quy luật cung cầu, cạnh tranh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement