Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ya_hoo
#751104 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Mối quan hệ giữa hệ thống ưu đãi thuế quqan phổ cập của Nhật Bản với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam vào thị trường Nhật Bản
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
SVTH: §ç ThÞ HuyÒnNhËt 1 - K38F - KTNT

2
II. ChÕ ®é −u ®·i thuÕ quan phæ cËp cña NhËt B¶n giµnh cho hµng ho¸ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam.............................................................................................. 39 III. Nh÷ng tån t¹i trong viÖc dµnh −u ®·i thuÕ quan phæ cËp cña NhËt B¶n ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam thêi gian qua .......................................... 44 IV. Xu h−íng ph¸t triÓn quan hÖ bu«n b¸n gi÷a hai n−íc trong thêi gian tíi .... 49
1. ThuËn lîi ............................................................................................... 50 2 . Khã kh¨n.............................................................................................. 53 3. TriÓn väng ............................................................................................. 57
Ch−¬ng III
: C¸c gi¶i ph¸p nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ chÕ ®é −u ®·i thuÕ
quan phæ cËp cña NhËt B¶n ................................................................................. 59 I. C¸c gi¶i ph¸p ë tÇm vÜ m«................................................................................ 60
1. §Þnh h−íng ph¸t triÓn c¬ cÊu s¶n phÈm xuÊt khÈu hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ cao. ..................................................................................................... 61 2. Nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ mµ ChÝnh phñ cÇn vµ ph¶i lµm sím ............... 65
3. Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m khai th¸c tèt thÞ tr−êng NhËt B¶n cho sù ph¸t triÓn t−¬ng lai nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ........................................................ 66
II. C¸c gi¶i ph¸p ë tÇm vi m« .............................................................................. 67
KÕt luËn
.............................................................................................................. 72
Tµi liÖu tham kh¶o
............................................................................................... 81

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hiện nay, Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt Nam, mặt hàng chủ yếu xuất sang Nhật Bản là dầu thô, hải sản, dệt may, than đá. Bốn mặt hàng này th
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement