Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Ittamar
#751098 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và triển vọng xuất khẩu phần mềm tại Việt Nam
KILOBOOKS.COM

II
2.1.4
Nguån nh©n lùc trong CNpPM cña ¢n §é.................................................37
2.2.
Ho¹t ®éng xuÊt khÈu phÇn mÒm cña ¢n §é .....................................................38
2.2.1.
Quy m« xuÊt khÈu phÇn mÒm cña ¢n §é ..................................................38
2.2.2.
ThÞ tr−êng xuÊt khÈu phÇn mÒm cña ¢n §é ..............................................38
II.

Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu phÇn mÒm cña ViÖt Nam
.................................39
1.
Vµi nÐt vÒ nÒn s¶n xuÊt phÇn mÒm cña ViÖt Nam ...............................................39
2.
Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu phÇn mÒm cña ViÖt Nam................................42
2.1.
Quy m« xuÊt khÈu phÇn mÒm cña ViÖt Nam .................................................43
2.2.
C¬ cÊu h×nh thøc xuÊt khÈu phÇn mÒm cña ViÖt Nam ...................................44
2.3.
ThÞ tr−êng xuÊt khÈu phÇn mÒm cña ViÖt Nam..............................................44
3.
Ho¹t ®éng xuÊt khÈu phÇn mÒm t¹i C«ng ty cæ phÇn ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng
nghÖ FPT – c«ng ty xuÊt khÈu phÇn mÒm lín nhÊt ViÖt Nam.......................................45
3.1.
Quy m« xuÊt khÈu phÇn mÒm cña FPT ..........................................................45
3.2.
C¬ cÊu s¶n phÈm phÇn mÒm cña FPT.............................................................46
3.3.
ThÞ tr−êng xuÊt khÈu phÇn mÒm cña FPT.......................................................47
3.4.
ChÊt l−îng s¶n phÈm phÇn mÒm cña FPT ......................................................47
III.

§¸nh gi¸ ho¹t ®éng XKPM cña ViÖt Nam
.............................................................48
1.
Thµnh c«ng trong ho¹t ®éng XKPM cña ViÖt Nam ............................................49
1.1.
B−íc ®Çu x©y dùng mét c¬ së h¹ tÇng tiªn tiÕn ..............................................49
1.2.
X©y dùng mét c¬ chÕ chÝnh s¸ch nhµ n−íc t−¬ng ®èi th«ng tho¸ng ...............52
1.2.1.
ChÝnh s¸ch qu¶n lý .....................................................................................52
1.2.2.
ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t−.................................................................55
2.
Tån t¹i trong ho¹t ®éng XKPM cña ViÖt Nam.....................................................57
2.1.
ChÊt l−îng c¬ së h¹ tÇng cßn yÕu kÐm so víi mÆt b»ng chung thÕ giíi .........57
2.2.
C¬ chÕ qu¶n lý ch−a râ rµng ..........................................................................61
2.3.
Nguån nh©n lùc thiÕu vÒ sè l−îng, yÕu vÒ chÊt l−îng ....................................61
2.4.
Vi ph¹m b¶n quyÒn trë thµnh mét ®¹i dÞch trong lÜnh vùc phÇn mÒm ViÖt
Nam
........................................................................................................................64
2.5.
NghiÖp vô xuÊt khÈu thiÕu tÝnh chuyªn nghiÖp...............................................66
ch−¬ng III: TriÓn väng ph¸t triÓn vµ gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh vµ
n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu phÇn mÒm cña ViÖt Nam .........................68
I.

TriÓn väng ph¸t triÓn cña ngµnh xuÊt khÈu phÇn mÒm ViÖt Nam
..........................68
1.
Dù b¸o thÞ tr−êng phÇn mÒm thÕ giíi trong nh÷ng n¨m tíi ...............................68
1.1.
Dung l−îng thÞ tr−êng phÇn mÒm thÕ giíi ......................................................68
1.2.
H×nh thøc xuÊt khÈu phÇn mÒm trªn thÕ giíi..................................................72
2.
N¨ng lùc c¹nh tranh cña CNpPM ViÖt Nam trªn thÞ tr−êng quèc tÕ .................73
3.
TriÓn väng ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng XKPM ViÖt Nam .......................................74
II.

Gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu phÇn mÒm ViÖt
Nam
....................................................................................................................................76
1.
Nhãm gi¶i ph¸p vÜ m« ...........................................................................................77
1.1.
N©ng cao chÊt l−îng c¬ së h¹ tÇng ................................................................77
1.2.
N©ng cao chÊt l−îng nguån nh©n lùc.............................................................78
1.2.1.
VÒ ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o .............................................................................78
1.2.2.
VÒ c«ng t¸c tæ chøc ®µo t¹o........................................................................79
1.2.3.
VÒ h×nh thøc ®µo t¹o...................................................................................79
1.3.
Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch nhµ n−íc ....................................................................80
1.3.1.
Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý ..........................................................................80
1.3.2.
Hoµn thiÖn c¬ chÕ khuyÕn khÝch ®Çu t−......................................................82
1.4.
Gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò së h÷u trÝ tuÖ.................................................................83
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. một số vấn đề lý luận liên quan đến XK phần mềm. chương 2.. thực trạng xk phần mềm VN. chương 3. triển vọng phát triển và giải pháp đẩy mạnh và nâng c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement