Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Jordi
#751093 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Logistics và phát triển logistics trong vận tải biển Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Logistics vµ ph¸t triÓn logistics trong vËn t¶i biÓn t¹i ViÖt Nam


§ång ThÞ Kh¸nh Ngäc – A 9 K38 KTNT
2
Víi mong muèn gãp mét phÇn søc lùc nhá bÐ cña m×nh trong viÖc ph¸t triÓn
ngµnh dÞch vô hµng h¶i ViÖt Nam ngµy cµng lín m¹nh vµ tiªn tiÕn, phèi hîp cïng nh÷ng ngµnh kh¸c trong nÒn kinh tÕ nh»m n©ng cao vÞ thÕ cña ®Êt n−íc trong lÜnh vùc kinh tÕ nãi riªng vµ trong mäi lÜnh vùc nãi chung, em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: “Logistics vµ ph¸t triÓn logistics trong vËn t¶i biÓn ViÖt Nam” cho luËn v¨n tèt
nghiÖp cña m×nh víi mong muèn giíi thiÖu nh÷ng −u viÖt mµ ho¹t ®éng logistics cã thÓ ®em l¹i cho ngµnh dÞch vô giao nhËn, vËn t¶i biÓn t¹i ViÖt Nam vµ ®Ò ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ngµnh dÞch vô nµy. Kho¸ luËn nµy cã sö dông ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu míi lµ ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra, pháng vÊn nh»m ®−a ra mét c¸i nh×n kh¸ch quan vÒ t×nh h×nh øng dông logistics trong giao nhËn, vËn t¶i biÓn ViÖt Nam.
KÕt cÊu cña luËn v¨n nµy gåm 3 ch−¬ng:
-
Ch−¬ng 1: Lý luËn chung vÒ logistics
-
Ch−¬ng 2: Ho¹t ®éng logistics trong c¸c DN giao nhËn, vËn t¶i biÓn ViÖt Nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y
-
Ch−¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn logistics trong vËn t¶i biÓn t¹i ViÖt Nam
Em xin tr©n träng göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c tíi PGS. TS. NguyÔn Nh− TiÕn,
ng−êi thÇy ®· trùc tiÕp tËn t×nh h−íng dÉn em trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh kho¸ luËn nµy. Em còng xin c¶m ¬n c¸c thÇy c« trong khoa Kinh tÕ ngo¹i th−¬ng – Tr−êng §¹i häc Ngo¹i Th−¬ng ®· truyÒn ®¹t cho em nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt gióp Ých rÊt nhiÒu cho em trong qu¸ tr×nh lµm bµi. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó, anh chÞ ë Côc Hµng h¶i ViÖt Nam, c¸c c«ng ty Vinalines, Vinafreight, Maersk Logistics, APL, Viettrans, Vietfracht, Falcon, Dragon Logistics, ITS, Ch©u Giang… ®· gãp ý kiÕn cho em trong qu¸ tr×nh viÕt luËn v¨n nµy. Sù hç trî vÒ vËt chÊt còng nh− tinh thÇn cña gia ®×nh vµ b¹n bÌ còng gãp phÇn rÊt lín vµo viÖc hoµn thµnh kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy cña em.
Hµ Néi, th¸ng 12/2003
Sinh viªn thùc hiÖn

§ång ThÞ Kh¸nh Ngäc
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong lĩnh vực giao thông vận tải, người kinh doanh dịch vụ vận tải không đơn thuần là người vận chuyển nữa, mà thực tế họ đã tham gia cùng với những người sản
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement