Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By [email protected]
#751089 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá đồng EURO sau hơn 3 năm lưu hành
KILOBOOKS.COM
Lêi nãi ®Çu
Lêi nãi ®Çu
Lêi nãi ®Çu
Lêi nãi ®Çu

ù xuÊt hiÖn cña ®ång EURO trong hÖ thèng tiÒn tÖ thÕ giíi lµ mét mèc son träng ®¹i trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn tiÒn tÖ cña nh©n lo¹i. LÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö mét ®ång tiÒn
chung duy nhÊt ®· ®−îc mét tËp hîp c¸c quèc gia cã nÒn kinh tÕ g¾n bã chÆt chÏ víi nhau sö dông lµ ®ång tiÒn chung cña Liªn minh ch©u ¢u (EU) - mét trong ba nÒn kinh tÕ chñ chèt cña thÕ giíi.
Trong kho¶ng thêi gian l−u hµnh h¬n 3 n¨m qua, ®ång EURO ®−îc coi lµ trung t©m chó ý
cña c¶ thÕ giíi. Ra ®êi trªn mét c¬ së kinh tÕ, chÝnh trÞ v÷ng ch¾c víi nh÷ng môc tiªu cô thÓ, ®ång EURO ®· vµ ®ang chiÕm ®−îc c¶m t×nh cña ng−êi tiªu dïng vµ ®−îc dù ®o¸n lµ mét ®ång tiÒn “m¹nh vµ æn ®Þnh trong t−¬ng lai”. Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã còng xuÊt hiÖn nhiÒu ý kiÕn tr¸i ng−îc nhau xung quanh nh÷ng biÕn ®éng cña tû gi¸ EURO/USD, nh÷ng r¾c rèi vµ bÊt ®ång
trong EMU, nh÷ng ph¶n øng cña ECB tr−íc biÕn ®éng cña ®ång EURO..., thËm chÝ ng−êi ta cãn ®Æt ra c©u hái: “EMU cã ph¶i lµ mét thÊt b¹i?”.
XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò nãng báng trªn, em ®· chän ®Ò tµi
“§¸nh gi¸ ®ång EURO sau
h¬n 3 n¨m l−u hµnh”
cho kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh. Th«ng qua ®Ò tµi nµy, em muèn:
§¸nh gi¸ nh÷ng thµnh c«ng vµ thÊt b¹i cña EMU vµ qu¸ tr×nh l−u hµnh ®ång EURO qua
h¬n 3 n¨m qua (1999-2002) dùa trªn nh÷ng môc tiªu ®Æt ra ban ®Çu cña EMU vµ nh÷ng biÕn ®éng vÒ kinh tÕ EU trong thêi gian qua, tõ ®ã dù b¸o vÒ triÓn väng t−¬ng lai cña ®ång EURO
vµ t¸c ®éng cña nã ®Õn kinh tÕ ViÖt Nam.
VÒ bè côc, ngoµi lêi nãi ®Çu, kÕt luËn vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o, kho¸ luËn gåm 3
ch−¬ng sau:
Ch−¬ng I: C¬ së ®¸nh gi¸ ®ång tiÒn chung ch©u ¢u
C¬ së ®¸nh gi¸ ®ång tiÒn chung ch©u ¢u
C¬ së ®¸nh gi¸ ®ång tiÒn chung ch©u ¢u
C¬ së ®¸nh gi¸ ®ång tiÒn chung ch©u ¢u ---- EURO
EURO
EURO
EURO
Tr×nh bµy môc tiªu cña EMU; nh÷ng lîi Ých thu ®−îc vµ nh÷ng chi phÝ mµ c¸c n−íc tham gia
EMU ph¶i chÞu.
S
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
trong khoảng thời gian lưu hành hơn 3 năm qua, đồng EURO được coi là trung tâm chú ý của cả thế giới. ra đời trên 1 cơ sở kinh tế, chính trị vững chắc
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement