Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By yellow_moon1607
#751082 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA đối với phát triển ngành giáo dục ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Sinh viªn:

§ång ThÞ Thu H»ng2

Líp : A11-K38

®−îc Thñ t−íng ChÝnh phñ phª duyÖt ngµy 28/12/2001 ®· thÓ hiÖn quyÕt t©m ®ã cña
toµn §¶ng vµ toµn d©n ta. Tuy nhiªn, viÖc thùc hiÖn chiÕn l−îc nµy kh«ng chØ ®ßi hái
quyÕt t©m, kinh phÝ tõ néi bé nÒn kinh tÕ mµ nhÊt thiÕt ph¶i cã sù trî gióp tõ nguån
vèn ®Çu t− n−íc ngoµi trong ®ã ®Æc biÖt lµ sù trî gióp cña nguån vèn hç trî ph¸t
triÓn chÝnh thøc (ODA) cña c¸c n−íc vµ c¸c tæ chøc tµi trî. Trong ®ã, viÖc tiÕp nhËn
vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn nµy ®èi víi ph¸t triÓn gi¸o dôc lµ v« cïng quan
träng vµ ®ßi hái ph¶i ®−îc kÕ ho¹ch ho¸.
NhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò, t«i ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “Nh÷ng
giµi ph¸p nh»m t¨ng c−êng thu hót vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn hç trî ph¸t triÓn
chÝnh thøc (ODA) ®èi víi ph¸t triÓn ngµnh giµo dôc ë ViÖt Nam thêi gian tíi” lµm kho¸
luËn tèt nghiÖp cña m×nh. Môc ®Ých cña kho¸ luËn lµ t×m hiÓu sù cÇn thiÕt còng nh− thùc
tr¹ng thu hót vµ sö dông nguån vèn ODA trong ph¸t triÓn giµo dôc hiÖn nay vµ tõ ®ã
t×m ra c¸c biÖn ph¸p t¨ng c−êng hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn nµy.
Ngoµi môc lôc, lêi nãi ®Çu, kÕt luËn vµ phô lôc néi dung cña khãa luËn nµy ®−îc
chia lµm ba ch−¬ng :
Ch−¬ng 1
Ch−¬ng 1
Ch−¬ng 1
Ch−¬ng 1
: “Nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc ODA vµ vai trß cña nã ®èi víi sù
ph¸t triÓn ngµnh gi¸o dôc” nªu nh÷ng vÊn ®Ò tæng quan vÒ vèn ODA vµ vai trß cña
nguån vèn nµy ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ ®èi víi sù ph¸t triÓn ngµnh
gi¸o dôc nãi riªng.
Ch−¬ng 2
Ch−¬ng 2
Ch−¬ng 2
Ch−¬ng 2
:
:
:
: “Thùc tr¹ng huy ®éng vµ sö dông hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc ®èi víi ph¸t
triÓn ngµnh gi¸o dôc ViÖt Nam” ®Ò cËp t×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông vèn ODA nãi
chung vµ trong giµo dôc nãi riªng, ®¸nh gi¸ nh÷ng mÆt ®−îc vµ ch−a ®−îc.
Ch−¬ng 3
Ch−¬ng 3
Ch−¬ng 3
Ch−¬ng 3
: “Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c−êng thu hót vµ sö dông nguån vèn ODA
trong ph¸t triÓn gi¸o dôc ë ViÖt Nam thêi gian tíi” ®Ò ra mét sè biÖn ph¸p cô thÓ
nh»m t¨ng c−êng thu hót vµ sö dông vèn ODA trong ph¸t triÓn gi¸o dôc trªn c¬ së
môc tiªu ®Þnh h−íng ph¸t triÓn gi¸o dôc ®Õn n¨m 2010.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. ODA và vai trò của nó đối với sự phát triển ngành giáo dục. chương 2. thực trạng huy động và sử dụng ODA đối với ngành giáo dục ở Việt Nam. chương 3.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement