Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By duongvq2003
#751078 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Lợi nhuận và các biện pháp nâng cao lợi nhuận trong các DNVVN ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Lîi nhuËn vµ c¸c biÖn ph¸p§ ¹i h ä c N go ¹i th −¬ n g

P h¹ m T h Þ Q u ún h M a i

L í p A1 1- K 3 7 F

2
Môc Lôc
Lêi më ®Çu.................................................................................................................. 5 Ch−¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp........................................................................................................................... 7
I. Lîi nhuËn vµ vai trß cña lîi nhuËn ®èi víi doanh nghiÖp ................... 7
1. Nguån gèc vµ b¶n chÊt cña lîi nhuËn...................................................... 7 2. Vai trß cña lîi nhuËn trong doanh nghiÖp ............................................. 10 3. Lîi nhuËn lµ mét môc tiªu ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ...................... 11
II.C¸c yÕu tè cÊu thµnh lîi nhuËn............................................................. 12
1. Doanh thu .............................................................................................. 12
1.1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô ........................................ 12 1.2. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh......................................................... 13 1.3. Thu nhËp kh¸c.................................................................................. 14
2. Chi phÝ ................................................................................................... 14
2.1. Gi¸ vèn hµng b¸n ............................................................................. 14 2.2. Chi phÝ b¸n hµng.............................................................................. 14 2.3. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp.......................................................... 14 2.4. Chi phÝ tµi chÝnh............................................................................... 14 2.5. Chi phÝ kh¸c..................................................................................... 14
3. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ................................................................. 15
III. C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn lîi nhuËn doanh nghiÖp....................... 15
1. Nhãm nh©n tè chñ quan......................................................................... 15 2. Nhãm nh©n tè mang tÝnh kh¸ch quan.................................................... 22
Ch−¬ng II T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn trong c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ViÖt Nam thêi gian qua (1999 - 2001).................... 26
I. Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp võa vµ nhá ViÖt Nam ................... 26
1. Kh¸i niÖm .............................................................................................. 26
1.1. Kh¸i niÖm doanh nghiÖp cña mét sè quèc gia Ch©u ¸ ................... 27 1.2. Kh¸i niÖm doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam............................ 29
2.Vai trß cña doanh nghiÖp võa vµ nhá trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ........ 30
2.1. Doanh nghiÖp võa vµ nhá thóc ®Èy t¨ng tr−ëng kinh tÕ ®Êt n−íc ... 30
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong nền KTTT, lợi nhuận được coi là 1 tiêu chí cốt lõi, là mục tiêu quan trọng mà mỗi DN đều hướng tới
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement