Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thang_ngo_2002
#750985 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ khi Việt NAm chưa gia nhập WTO và còn áp dụng hạn ngạch
KILOBOOKS.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp

SV : Vò ThÞ Thanh T©m


Ch−¬ng 1
thÞ tr−êng hoa kú vµ c¬ héi
xuÊt khÈu cña ViÖt Nam

1. §¸nh gi¸ thÞ tr−êng Hoa Kú vµ ph©n tÝch tiÒm n¨ng réng lín cña thÞ tr−êng Hoa Kú ®èi víi s¶n phÈm chÕ t¹o tõ c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn nãi chung vµ s¶n phÈm dÖt may ViÖt Nam nãi riªng
Hoa Kú lµ mét c−êng quèc hµng ®Çu thÕ giíi c¶ vÒ kinh tÕ, khoa häc
c«ng nghÖ, cã tµi nguyªn rÊt phong phó. HiÖn nay víi d©n sè kho¶ng trªn 293
triÖu ng−êi, trong ®ã 75% sèng ë thµnh thÞ, tæng s¶n phÈm quèc néi trªn 10.000 tû USD, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi hµng n¨m lµ 36.000 USD hµng n¨m Hoa Kú nhËp khÈu trªn 1.300 tû USD, chiÕm kho¶ng 1/5 tæng kim ng¹ch nhËp khÈu trªn toµn thÕ giíi. ViÖc th©m nhËp thÞ tr−êng Hoa Kú - mét thÞ tr−êng réng lín nhÊt thÕ giíi víi møc thu nhËp cao vµ nhu cÇu tiªu dïng ®a d¹ng vÒ nhiÒu chñng lo¹i hµng ho¸ víi khèi l−îng lín - thÞ tr−êng tiªu thô hµng ho¸ cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng nh− bÊt cø quèc gia nµo trªn thÕ giíi. §óng nh− lêi nhËn xÐt vÒ thÞ tr−êng Hoa Kú, §¹i Sø - Tr−ëng ph¸i ®oµn ViÖt Nam t¹i Liªn Hîp Quèc ®· nãi: "…®©y lµ thÞ tr−êng kh«ng ®¸y….". Khi nghiªn cøu vÒ thÞ tr−êng nµy cã thÓ kh¸i qu¸t nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt nh− sau:
Thø nhÊt, tÝnh më cöa kh¸ cao cña thÞ tr−êng:
§iÒu nµy ®−îc thÓ hiÖn ë chç quy chÕ xuÊt - nhËp khÈu vµo thÞ tr−êng
Hoa Kú phï hîp víi nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña tæ chøc Th−¬ng m¹i thÕ
giíi (W.T.O). Hoa Kú lµ n−íc nhËp khÈu lín c¸c mÆt hµng cã hµm l−îng lao ®éng cao nh− dÖt may, giÇy dÐp, ®å dïng gia ®×nh…. , trong ®ã cã nh÷ng mÆt hµng tiªu dïng th«ng th−êng hÇu nh− Hoa Kú kh«ng cßn s¶n xuÊt n÷a. Hoa
Kú ph¶i nhËp c¸c mÆt hµng nµy tõ c¸c n−íc Ch©u ¸, ®Æc biÖt lµ Trung Quèc,
NhËt B¶n, Hµn Quèc. C¸c s¶n phÈm chÕ t¹o, cã hµm l−îng vèn vµ c«ng nghÖ
cao ®−îc nhËp tõ Ch©u ¢u vµ NhËt B¶n. Ngoµi ra Hoa Kú còng nhËp khÈu hµng ho¸ tõ rÊt nhiÒu n−íc ë c¸c Ch©u lôc kh¸c. §iÒu nµy còng t¹o ®iÒu kiÖn
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. thị trường hoa kỳ và cơ hội XK của VN. chương 2. thực trạng xk hàng dệt may VN vào thị trường Hoa kỳ. chương 3. một số ý kiến đề xuất để đẩy mạnh XK h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement