Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thien_than_bong_toi_sesshoumaru
#750982 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng NN&PTNT Hà Nội
KILOBOOKS.COM
C
C
C
h
h
h
u
u
u
y
y
y
ª
ªª
n
n
n


®
®®
Ò
ÒÒ


t
tt
h
h
h
ù
ù
ù
c
cc


t
tt
Ë
ËË
p
p
p
K
K
K
h
h
h
o
oo
a
aa


K
K
K
i
ii
n
n
n
h
h
h


T
T
T
Õ
ÕÕ


v
v
v
µ
µµ


K
K
K
i
ii
n
n
n
h
h
h


D
D
D
o
oo
a
aa
n
n
n
h
h
h


Q
Q
Q
u
u
u
è
èè
c
cc


T
T
T
Õ
ÕÕ


H
H
H
å
å
åT
T
T
h
h
h
u
u
uT
T
T
h
h
h
ñ
ñ
ñ
y
y
y2
2.3. Phßng ng©n quü: ...........................................................................................25 2.4. Phßng hµnh chÝnh nh©n sù: ...........................................................................25 2.5. Phßng kÕ ho¹ch: ...........................................................................................26 2.6. Phßng thanh to¸n quèc tÕ: ............................................................................26 2.7. Phßng kiÓm so¸t:...........................................................................................26
3 . T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi, giai ®o¹n 1996 -1999. ...............................................................................27
II - Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi............................................................. 30
1 . Quy ®Þnh vÒ quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi.......................................................30
1.1, Quy tr×nh thanh to¸n L/C nhËp khÈu:............................................................30 1.2, Quy tr×nh thanh to¸n L/C xuÊt khÈu:.............................................................32 1.3, Quy tr×nh thanh to¸n chuyÓn tiÒn: .................................................................34 1.4, Quy tr×nh thanh to¸n nhê thu: .......................................................................34
2 . T×nh h×nh ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. ...........................................................................35
2.1 Thanh to¸n hµng xuÊt nhËp khÈu: ..................................................................35
III - §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi..................................................... 42
1 . KÕt qu¶ ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi.................................................................................42 2 . Nh÷ng tån t¹i trong ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi.......................................................44 3 . Mét sè nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i trong thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi....................................46
Ch−¬ng III- Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi ....................................................................................................49
I - Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi........................................................................... 49
1 . §Þnh h−íng ph¸t triÓn cña ngµnh Ng©n hµng ViÖt Nam..................................49 2 . Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. ..........................................................................................................50
II - Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n gãp phÇn hoµn thiÖn ho¹t ®éng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi........ 54
1 . C¸c gi¶i ph¸p ®èi víi Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi..........................................................................................................................54
1.1. §a d¹ng ho¸ c¸c ph−¬ng thøc thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu:............................54 1.2. X©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn thÞ tr−êng thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu phï hîp: .....................................................................................................................54 1.3. øng dông Marketing trong ho¹t ®éng cña Ng©n hµng: ..................................55 1.4. Hoµn thiÖn nghiÖp vô thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu:.........................................57 1.5. N©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña thanh to¸n viªn: ........................................58 1.6. Thùc hiÖn chiÕn l−îc hç trî n©ng cao nghiÖp vô cña kh¸ch hµng:..................59
2 . KiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n−íc...............................................................................61 3 . KiÕn nghÞ ®èi víi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu.................................64
KÕt
luËn .................................................................................................................66

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thanh toán XNL luôn chứa đựng rủi ro và tranh chấp, những rủi ro và tranh chấp đó tỷ lệ thuận với sự hòa nhập ngày càng sâu rộng vào nền mậu dịch khu vực và quố
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement