Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhock_sock2812
#750981 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty xuất nhập khẩu mỹ nghệ Thăng Long
KILOBOOKS.COM
Vò ThÞ Ngäc A3-K38-KTNT
Thu hoach thùc tËp tèt nghiÖp
2
Ch−¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty XuÊt nhËp khÈu
Mü nghÖ th¨ng long (ARTEX Th¨ng Long)
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty ARTEX
Th¨ng Long.
Tªn gäi chÝnh
: C«ng ty XuÊt nhËp khÈu Mü nghÖ Th¨ng Long.
Tªn giao dÞch
: ARTEX Th¨ng Long.
Trô së chÝnh
: 164 T«n §øc Th¾ng Hµ Néi.
E-mail
:
[email protected]

Tµi kho¶n tiÒn göi USD: 011.100.001.14539 – Ng©n hµng C«ng
th−¬ng ViÖt Nam, 23 Phan Chu Trinh, Hµ Néi
Tµi kho¶n tiÒn göi VN§: 011370078802 – Ng©n hµng C«ng th−¬ng
ViÖt Nam, 23 Phan Chu Trinh, Hµ Néi.
C«ng ty XuÊt nhËp khÈu Mü nghÖ Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp
Nhµ n−íc thuéc Bé Th−¬ng m¹i vµ tÝnh cho tíi nay c«ng ty ®· ho¹t ®éng ®−îc gÇn 15 n¨m. NÕu xÐt vÒ qui m« th× c«ng ty thuéc lo¹i qui m« nhá, ra ®êi víi chøc n¨ng xuÊt nhËp khÈu ®å thñ c«ng mü nghÖ vµ mét sè mÆt hµng phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh trong n−íc.
KÓ tõ khi ra ®êi tíi nay, c«ng ty ®· tr¶i qua 3 lÇn thay ®æi tªn gäi g¾n
liÒn víi 3 thêi kú vµ sù kiÖn kh¸c nhau.
TiÒn th©n cña c«ng ty lµ xÝ nghiÖp thñ c«ng mü nghÖ xuÊt nhËp khÈu vµ
dÞch vô, ra ®êi ngµy 04/07/1989 theo quyÕt ®Þnh sè 382/KT§N – TCCB cu¶ Bé tr−ëng Bé kinh tÕ ®èi ngo¹i (Tªn viÕt t¾t lµ ARTEXSEN). Theo ph©n cÊp
qu¶n lý lóc ®ã th× ARTEXSEN trùc thuéc tæng c«ng ty XuÊt nhËp khÈu Mü nghÖ ARTEXPORT.
Ngµy 01/04/1990, theo quyÕt ®Þnh sè 899/KT§N – TCCB cu¶ Bé
tr−ëng Bé kinh tÕ ®èi ngo¹i, ARTEXSEN ®−îc t¸ch khái ARTEXPORT, trë thµnh mét xÝ nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®éc lËp vµ trùc thuéc Bé Th−¬ng m¹i, mang tªn míi lµ: XÝ nghiÖp XuÊt nhËp khÈu Mü nghÖ Th¨ng Long.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hiện nay, hoạt động ngoại thương nói chung và hoạt động XK nói riêng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của mỗi nước
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement