Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ninhhoa_83
#750975 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm phát triển hàng điện tử Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Kho¸ luËn tèt nghiÖp TriÓn väng hµng ®iÖn tö ViÖt nam
T« M¹nh C−êng TC18/A2
2
cÇu tiªu dïng. Do ®ã, cÇn cã nh÷ng nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ x¸c ®¸ng nh÷ng tiÒm
n¨ng ®ã cña thÞ tr−êng hµng ®iÖn tö ViÖt Nam trong t−¬ng lai.
Xu thÕ toµn cÇu ho¸, tù do ho¸ th−¬ng m¹i vµ xu thÕ chuyÓn giao c«ng
nghÖ nhanh d−íi søc Ðp cña tèc ®é ph¸t triÓn khoa häc, c«ng nghÖ hiÖn nay ®·
t¸c ®éng m¹nh ®Õn sù ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng hµng ®iÖn tö ë mçi quèc gia vµ trªn toµn thÕ giíi. §Òu nµy võa t¹o thuËn lîi võa g©y khã kh¨n cho sù nghiÖp
ph¸t triÓn thÞ tr−êng hµng ®iÖn tö cña ViÖt Nam. Mét mÆt, ViÖt Nam cã thÓ x©y dùng chiÕn l−îc ''®i t¾t'; trong c«ng nghÖ ®Ó nhanh chãng x©y dùng thÞ tr−êng
hµng ®iÖn tö v÷ng m¹nh, cã søc c¹nh tranh trong khu vùc thÞ tr−êng ®−îc xem lµ cã tèc ®é ph¸t triÓn nhanh nhÊt vÒ c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö. Nh−ng mÆt kh¸c, thÞ
tr−êng hµng ®iÖn tö ViÖt Nam sÏ cã nguy c¬ bÞ thao tóng bëi thÞ tr−êng n−íc ngoµi. Cô thÓ lµ viÖc ¸p dông lÞch tr×nh gi¶m thuÕ quan ngay ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt
khÈu ë c¸c n−íc thµnh viªn cña AFTA ®èi víi c¸c mÆt hµng thuéc lÜnh vùc ®iÖn
vµ ®iÖn tö. ViÖt nam cã thÓ trë thµnh thÞ tr−êng tiªu thô hµng ®iÖn tö cho c¸c n−íc ASEAN. Nh− vËy, chiÕn l−îc ph¸t triÓn thÞ tr−êng hµng ®iÖn tö cña ViÖt
Nam trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ më, cÇn ph¶i tÝnh ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò cña thÞ
tr−êng thÕ giíi, mµ tr−íc hÕt lµ khu vùc ASEAN, khu vùc §«ng ¸-Th¸i B×nh
D−¬ng th«ng qua nh÷ng nghiªn cøu cô thÓ.
Môc ®Ých nghiªn cøu
: Th«ng qua thùc tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô
hµng ®iÖn tö ë ViÖt nam còng nh− trªn thÕ giíi ®Ó thÊy ®−îc triÓn väng ph¸t triÓn
hµng ®iÖn tö cña ViÖt nam trong giai ®o¹n 2001 – 2010. Tõ ®ã ®−a ra c¸c kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn hµng ®iÖn tö ViÖt nam, ®ång thêi gióp cho
ngµnh c«ng nghiÖp ®iÖn tö cã c¨n cø x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t−, ph¸t triÓn s¶n xuÊt cho phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr−êng trong vµ ngoµi n−íc.
§èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu:
MÆt hµng ®iÖn tö rÊt phong phó, ®a
d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ môc ®Ých sö dông. Trong ®iÒu kiÖn h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ
nguån th«ng tin nªn ®Ò tµi chØ tËp trung nghiªn cøu c¸c nhãm s¶n phÈm chÝnh lµ: ®iÖn tö d©n dông, thiÕt bÞ tin häc vµ linh kiÖn ®iÖn tö.
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
: §Ò tµi sö dông ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i v¨n
phßng vµ nghiªn cøu thùc chøng (®iÒu tra, kh¶o s¸t). Ngoµi ra, ®Ò tµi còng sö
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. tổng quan về hàng điện tử. chương 2. thực trạng và triển vọn phát triển hàng điện tử VN. chương 3.Một số giải pháp nhằm phát triển hàng điện tử Việt N
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement