Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Lewis
#750969 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Biện pháp hoàn thiện hoạt động NK vật tư, máy móc, thiết bị giao thông vận tải ở công ty XNK và hợp tác đầu tư GTVT HÀ nội
KILOBOOKS.COM
Qua nhËn thøc vÒ mÆt lý luËn còng víi thêi gian thùc tËp nghiªn cøu ë
C«ng ty XuÊt NhËp KhÈu vµ Hîp t¸c §Çu t− Giao th«ng VËn t¶i Hµ Néi (TRACIMEXCO Hµ Néi), ®−îc sù h−íng dÉn gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o vµ c¸c c¸n bé ë c¬ quan thùc tËp t«i xin chän ®Ò tµi: "BiÖn ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu vËt t−, m¸y mãc, thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i ë C«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ hîp t¸c ®Çu t− giao th«ng vËn t¶i Hµ Néi - TRACIMEXCO Hµ Néi".
§Ò tµi ®−îc kÕt cÊu gåm ba phÇn:
Ch−¬ng 1
: Vai trß, néi dung vµ nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t ®éng nhËp
khÈu hµng ho¸ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng.
Ch−¬ng 2:
Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng nhËp khÈu vËt t− , m¸y mãc,
thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i ë C«ng ty TRACIMEXCO Hµ Néi.
Ch−¬ng 3:
Ph−¬ng h−íng vµ biÖn ph¸phoµn thiÖn ho¹t ®éng nhËp
khÈu vËt t−, m¸y mãc, thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i ë C«ng ty TRACIMEXCO Hµ Néi.
KÕt luËn.
Víi thêi gian thùc tËp, nghiªn cøu ng½n, tr×nh ®é cã h¹n, ph¹m vi nghiªn cøu réng, ®Ò tµi nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®iônh, kÝnh mong ®−îc sù gióp ®ì gãp ý, bæ sung cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c¸n bé nh©n viªn cña C«ng ty TRACIMEXCO Hµ Néi, cïng tÊt c¶ c¸c b¹n quan t©m ®Õn ®Ò tµi nµy.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
NK từ lâu đã được thừa nhận là một mặt hoạt động cơ bản của kinh tế đối ngoại là 1 phương tiện quan trọng để phát triển nền kinh tế.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement