Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By d_t_kien
#750963 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty giầy Thụy Khuê trong điều kiện hội nhập AFTA
KILOBOOKS.COM

2
Ch−¬ng I
Lý luËn chung vÒ tranh cña doanh
nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng
vµ héi nhËp AFTA.

A. C¹nh tranh.
I. Mét sè lý luËn chung trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng.
1. ThÞ tr−êng - kinh tÕ thÞ tr−êng - c¬ chÕ thÞ tr−êng vµ c¸c quy luËt cña
thÞ tr−êng.
Kh¸i niÖm thÞ tr−êng cho ®Õn nay ®· cã rÊt nhiÒu trong qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn cña nã. Mçi kh¸i niÖm tiÕp cËn d−íi mét gãc ®é kh¸c nhau nh−ng môc ®Ých cuèi cïng lµ ®Ó tr¶ lêi c©u hái:
ThÞ tr−êng lµ g×? - Theo quan ®iÓm cña héi qu¶n trÞ Hoa Kú: “ThÞ tr−êng lµ tæng hîp c¸c
lùc l−îng trong ®ã ng−êi mua vµ ng−êi b¸n thùc hiÖn c¸ch quyÕt ®Þnh chuyÓn giao hµng ho¸ vµ dÞch vô tõ ng−êi b¸n sang ng−êi mua".
- ThÞ tr−êng lµ n¬i ng−êi mua vµ ng−êi b¸n gÆp nhau ®Ó tiÕn hµnh c¸c
cuéc mua b¸n nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña mçi bªn.
- ThÞ tr−êng lµ tæng thÓ cung cÇu ®èi víi mét lo¹i hµng ho¸ trªn thÞ
tr−êng vËn ®éng theo nh÷ng quy luËt riªng vµ ®iÒu tiÕt thÞ tr−êng th«ng qua quan hÖ cung cÇu, ®©y lµ ®Þnh nghÜa mang nhiÒu tÝnh lý thuyÕt.
- Ta còng cã thÓ nãi r»ng thÞ tr−êng lµ n¬i hµng ho¸ thùc hiÖn c¸c chøc
n¨ng trao ®æi cña nã. Theo M¸c thÞ tr−êng lµ biÓu hiÖn cña sù ph©n c«ng lao ®éng cña x· héi lµ mét trong nh÷ng kh©u cña qu¶ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng, lµ lØnh vùc l−u th«ng hµng ho¸ lµ n¬i gÆp gë cña cung vµ cÇu.
§øng trªn gãc ®é cña doanh nghiÖp th× thÞ tr−êng cña doanh nghiÖp lµ
tËp hîp c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp ®ã tøc lµ n¬i kh¸ch hµng ®ang mua vµ cã thÓ sÏ mua s¶n phÈm cña doanh nghiÖp vËn dông cho kh¸i niÖm thÞ tr−êng quèc tÕ cña doanh nghiÖp, ta cã kh¸i niÖm “thÞ tr−êng quèc tÕ cña doanh nghiÖp lµ tËp hîp nh÷ng kh¸ch hµng n−íc ngoµi tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp ®ã“.
Bªn c¹nh ®ã nãi tíi thÞ tr−êng ®i liÒn víi nã lµ kh¸i niÖm kinh tÕ thÞ
tr−êng, C¬ chÕ thÞ tr−êng. NÒn kinh tÕ thÞ tr−êng lµ nÒn kinh tÕ mµ c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt cho ai vµ s¶n xuÊt nh− thÕ nµo lµ do thÞ
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong xu hướng hội nhập hóa, toàn cầu hóa, hoạt động kinh tế trở nên hết sức quan trọng, tạo tiền đề thúc đẩy nền kinh tế các quốc gia cũng như thế giới phát tr
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement