Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kenny_kute
#750958 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch quốc tế tại công ty du lịch và tư vấn đầu tư quốc tế
KILOBOOKS.COM

2
Liªn X« tan r·, nguån kh¸ch nµy kh«ng cßn duy tr× æn ®Þnh nh− tr−íc n÷a, thªm vµo ®ã viÖc ®−a ng−êi ViÖt Nam sang c¸c n−íc nµy còng gÆp nhiÒu khã kh¨n
Thø ba : NhËn thøc ®−îc kinh doanh du lÞch lµ mét trong c¸c ho¹t ®éng
kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ cao v¬Ý chi phÝ thÊp h¬n nhiÒu so víi hiÖu qu¶ mang l¹i, kh«ng Ýt c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp thuéc c¸c ngµnh, ban chøc n¨ng kh¸c nhau kÓ c¶ khu vùc Nhµ n−íc vµ t− nh©n ®· x©m nhËp vµo thÞ tr−êng kinh doanh du lÞch, khai th¸c mét c¸ch tèi ®a nh÷ng lîi thÕ trong lÜnh vùc kinh doanh nµy.
§øng tr−íc nh÷ng khã kh¨n trªn, ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch nãi
chung vµ kinh doanh l÷ hµnh nãi riªng cña c«ng ty du lÞch c«ng ®oµn ViÖt Nam
(nay lµ c«ng ty du lÞch vµ t− vÊn ®Çu t− quèc tÕ) cÇn ph¶i nhËn thøc l¹i c«ng viÖc ®Çy triÓn väng nh−ng l¹i ®ang thùc hiÖn thiÕu hiÖu qu¶ cña m×nh. ChÝnh v×
thÕ, t«i ®· chän ®Ò tµi “Thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng
cao hiÖu qu¶ kinh doanh du lÞch quèc tÕ t¹i c«ng ty du lÞch vµ t− vÊn ®Çu t−
quèc tÕ
” lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh.

2. Môc ®Ých, ®èi t−îng, ph¹m vi nghiªn cøu

2.1. Môc ®Ých:

§Ó tiÕn hµnh nghiªn cøu thùc tr¹ng, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng du
lÞch quèc tÕ cña c«ng ty du lÞch vµ t− vÊn ®Çu t− quèc tÕ (Internation Tourism
and Investment Consultancy Company – TIC) t¹i Hµ Néi. Tõ ®ã, ®Ò tµi ®−a ra ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng du lÞch quèc tÕ vµ
hiÖu qña kinh doanh du lÞch, ®¸p øng nhiÖm vô mµ §¶ng, chÝnh phñ, Tæng liªn ®oµn lao ®éng viÖt Nam giao cho còng nh− ®¸p øng lßng mong mái cña tËp thÓ ban l·nh ®¹o c«ng ty lµ t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty, t¨ng thu nhËp cho c¸n bé
c«ng nh©n viªn.

2.2. §èi t−îng nghiªn cøu ;

§Ò t¶i tËp trung vµo ph©n tÝch vai trß, vÞ trÝ vµ néi dung cña ho¹t ®éng du
lÞch quèc tÕ trong c«ng ty TIC. C¸c tiªu thøc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh vµ lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®ã.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ngày nay, cùng với xu hướng quốc tế hóa và toàn cầu hóa, du lịch nói chung và du lịch quốc tế nói riêng đã và đang trở thành 1 ngành dịch vụ quan trọng, chiếm t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement