Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By than_thoai_ve_mot_tinh_yeu_1992
#750956 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty liên doanh theo VSC-POSCO
KILOBOOKS.COM

2

Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: vËn dông ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng kÕt
hîp víi t− duy ®æi míi nÒn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n−íc, vµ lÊy ®ã lµm tiÒn ®Ò
®Ó nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng xóc tiÕn th−¬ng m¹i hiÖn t¹i cña c«ng ty.
KÕt cÊu ®Ò tµi gåm 3 phÇn:
Lêi nãi ®Çu
Ch−¬ng I: Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh vµ sù cÇn thiÕt ph¶i
n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp liªn
doanh víi n−íc ngoµi.
Ch−¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty liªn doanh
ThÐp VPS
Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh
doanh ë C«ng ty ThÐp VPS.
KÕt luËnhttp://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
là 1 công ty liên doanh nên vấn đề làm gì để nâng cao hiệu quả kinh doanh luôn là 1 vấn đề được ban lãnh đạo công ty quan tâm nhất
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement