Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoangnhuly05
#750954 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu ở công ty Vimedimex
KILOBOOKS.COM

2
NhËn thøc ®−îc sù phøc t¹p vµ tÇm quan träng cña ho¹t ®éng kinh doanh
xuÊt nhËp khÈu còng nh− tr−íc nh÷ng ®ßi hái thùc tÕ cña viÖc hoµn thiÖn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu: víi ph¹m vi kiÕn thøc ®−îc trang bÞ trong nhµ tr−êng vµ nh÷ng t×m hiÓu thùc tÕ trong ®ît thùc tËp cu«Ý kho¸ t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Y tÕ I - Hµ Néi (VIMEDIMEX) t«i lùa chän ®Ò tµi: “Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ë c«ng ty VIMEDIMEX
” lµm b¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tËp vµ lµm ®Ò
tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp.
Trong chuyªn ®Ò nµy t«i ®−a ra mét sè lý luËn c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng xuÊt
nhËp khÈu vµ vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh kÕt hîp víi mét sè ph−¬ng ph¸p thèng kª, ph−¬ng ph¸p to¸n kinh tÕ ®Ó ph©n tÝch mét sè chØ tiªu hiÖu qu¶ cña c«ng ty VIMEDIMEX, tõ nh÷ng ph©n tÝch ®ã t«i ®−a ra mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty.
KÕt cÊu cña luËn v¨n gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I: Tæng quan vÒ hiÖu qu¶ vµ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶
kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸.
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ë c«ng ty
xuÊt nhËp khÈu y tÕ I-Hµ Néi (VIMEDIMEX).
Ch−¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp
khÈu t¹i c«ng ty VIMEDIMEX-Hµ néi.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. tổng quan về hiệu quả và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh XNK hàng hóa. chương 2. thực trạng hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement