Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Julia_Emely
#750949 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giá thành sản phẩm tại công ty in và quảng cáo Printad
KILOBOOKS.COM

2
ch−¬ng i. c¬ së lÝ luËn vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
1. Kh¸i niÖm gi¸ thµnh s¶n phÈm.
Gi¸ thµnh lµ chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho mét khèi l−îng hoÆc mét
®¬n vÞi s¶n phÈm (c«ng viÖc, dao vô, dÞch vô) do doanh nghiÖp ®· s¶n
xuÊt hoµn thµnh.
Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu tæng hîp, ph¶n ¸nh chÊt l−îng
ho¹t ®éng s¶n xuÊt, ph¶n ¸nh kÕt qu¶ sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n, vËt t−, tiÒn
vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña nh− c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ kü thuËt mµ
doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn nh»m ®¹t ®−îc môc ®Ých s¶n xuÊt khèi l−îng
s¶n phÈm nhiÒu nhÊt víi chi phÝ Ýt nhÊt. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cßn lµ chØ
tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp.
2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm.
a. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh theo thêi gian vµ c¬ së sè liÖu tÝnh gi¸
thµnh.
C¨n cø vµo thêi gian vµ c¬ s¬ sè liÖu tÝnh gi¸ thµnh th× gi¸ thµnh
chia lµm 3 lo¹i:
- Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: Lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®−îc tÝnh trªn c¬ së
chi phÝ s¶n xuÊt kÕ ho¹ch vµ s¶n l−îng kÕ ho¹ch. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh kÕ
ho¹ch do bé phËn kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp thùc hiÖn vµ ®−îc tiÕn
hµnh tr−íc khi b¾t ®Çu qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch lµ
môc tiªu phÊn ®Êu cña ®¬n vÞ, lµ c¨n cø ®Ó so s¸nh ph©n tÝch ®¸nh gi¸
t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp.
- Gi¸ thµnh ®Þnh møc: Lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®−îc tÝnh trªn c¬ së
c¸c ®Þnh møc chi phÝ hiÖn hµnh vµ chØ tÝnh cho ®¬n vÞ s¶n phÈm. ViÖc
tÝnh gi¸ thµnh nµy còng ®−îc thùc hiÖn tr−íc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt, chÕ
t¹o s¶n phÈm.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hạ giá thành sản phẩm, đồng nghĩa với việc hạ thấp chi phí sản xuất bởi CPSX cấu thành nên giá thành sp là mối quan tâm hàng đầu của các DN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement