Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tthiendia_anhhung
#750911 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số vấn đề về chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam
KILOBOOKS.COM


2
nghÖ vµ mét sè kho¸ng s¶n. Víi c¬ cÊu xuÊt khÈu nh− vËy, chóng ta kh«ng thÓ x©y dùng mét chiÕn l−îc xuÊt khÈu hiÖn thùc vµ cã hiÖu qu¶.

Tõ nh÷ng thùc tiÔn kh¸ch quan trªn ®©y, mét yªu cÇu cÊp b¸ch ®−îc ®Æt ra lµ
ph¶i ®æi míi c¬ cÊu hµng ho¸ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam hiÖn nay nh− thÕ nµo, lµm thÕ nµo ®Ó thay ®æi cã c¬ së khoa häc, cã tÝnh kh¶ thi vµ ®Æc biÖt lµ ph¶i dÞch chuyÓn nhanh trong ®iÒu kiÖn tù do ho¸ th−¬ng m¹i ngµy nay.

Víi lý do trªn, em ®· chän ®Ò tµi nghiªn cøu: “Mét sè vÊn ®Ò vÒ chuyÓn dÞch
c¬ cÊu xuÊt khÈu cña ViÖt Nam trong thêi gian tíi” nh»m ®−a ra nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ c¬ cÊu hµng ho¸ xuÊt khÈu, kh¶o s¸t thùc tr¹ng vµ ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p ®æi míi c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m tíi.

§Ò tµi nµy kÕt cÊu gåm 3 ch−¬ng:
- Ch−¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ xuÊt khÈu vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu xuÊt
khÈu.
- Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu cña
ViÖt Nam trong thêi gian qua.
- Ch−¬ng 3: Mét sè gi¶i nh»m chuyÓn dÞch c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu ViÖt Nam
trong thêi gian tíi.

§©y lµ mét ®Ò tµi cã néi dung phong phó vµ phøc t¹p nh−ng trong ®iÒu kiÖn
h¹n chÕ vÒ thêi gian còng nh− giíi h¹n vÒ l−îng kiÕn thøc, kinh nghiÖm thùc tÕ nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong sù gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« cïng c¸c b¹n.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đối với nước ta từ trước đến nay cơ cấu xuất khẩu nói chung còn manh mún và bị động. hàng xuất khẩu chủ yếu còn là những sản phẩm thô, hàng sơ chế hay những hà
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement