Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kechaytronngaymai_cg
#750909 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Campuchia. thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Sourn Sok Meng - Kinh tÕ quèc tÕ 42
LêI Më §ÇU

Xu h
−íng quèc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ thÕ giíi lµ kÕt qu¶ cña qu¸
tr×nh ph©n c«ng lao ®éng x· héi më réng trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi ®· l«i kÐo tÊt c¶ c¸c n−íc vµ vïng l·nh thæ tõng b−íc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi.Trong xu thÕ ®ã, chÝnh s¸ch ®ãng cöa biÖt lËp víi thÕ giíi lµ kh«ng thÓ tån t¹i. Nã chØ lµ k×m h·m qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña x· héi. Mét quèc gia khã
cã thÓ t¸ch biÖt khái thÕ giíi v× nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc vµ kinh tÕ ®· kÐo con ng−êi xÝch l¹i gÇn nhau h¬n vµ d−íi t¸c ®éng quèc tÕ buéc c¸c n−íc ph¶i më cöa.
MÆt kh¸c trong xu h−íng më cöa, c¸c n−íc ®Òu muån thu hót ®−îc
nhiÒu nguån lùc tõ bªn ngoµi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ nguån vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi FDI : v× thÕ c¸c n−íc ®Òu muèn t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn hÕt søc −u ®·i ®Ó thu hót ®−îc nhiÒu nguån vÒ m×nh.
NhËn thøc ®−îc vÊn ®Ò nµy ChÝnh phñ Hoµng gia C¨mpuchia ®· thùc
hiÖn ®−êng lèi ®æi míi theo h−íng më cöa víi bªn ngoµi. KÓ tõ khi thùc hiÖn ®−êng lèi míi ®Õn nµy, C¨mpuchia ®· thu ®−îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ c¶
trong ph¸t triÓn kinh tÕ cò còng nh− trong thu hót nguån vèn(FDI) tõ bªn ngoµi.Hµng n¨m nguån vèn FDI tõ bªn ngoµi vµo trong n−íc t¨ng nhanh c¶ vÒ sè l−îng dù ¸n lÉn quy m« nguån vèn.Tuý nhiªn viÖc thu hót nguån vèn
FDI cña C¨mpuchia vÉn thuéc lo¹i thÊp so víi c¸c n−íc trong khu vùc vµ ch−a thÓ hiÖn ®−îc hÕt tiÒm n¨ng cña m×nh trong viÖc thu hót vån FDI ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn .ChÝnh v× vËy viÖc nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tiÔn vÒ m«i tr−êng vµ kÕt qu¶ ®Çu t− trùc tiÕp cña C¨mpuchia lµ viÖc quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®Ó cã thÓ ®−a ra gi¶i ph¸p vµ h−íng gi¶i quyÕt míi nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng thu hót nguån vèn FDI dÓ ph¸t triÓn kinh tÕ.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i Uû ban ph¸t triÓn C¨mpuchia, d−íi sù
h−íng dÉn cña gi¸o viªn §ç §øc B×nh vµ sù gióp ®ì cña c¬ quan, víi kiÕn
thøc ®· ®−îc tÝch luü t¹i nhµ tr−êng cña m×nh, em ®· nghiªn cøu ®Ò tµi §Çu
t− trùc tiÕp n−íc ngoµi (FDI) vµo C¨mpuchia; thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong xu hướng mở của, các nước đều muốn thu hút được nhiều nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế đặc biệt là FDI
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement