Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By rai_3369
#750871 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện quyết định marketing sản phẩm nông sản xuất khẩu của công ty intimex sang thị trường các nước asean
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

§èi t−îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi nay lµ thùc tr¹ng quyÕt ®Þnh Marketing s¶n phÈm n«ng s¶n cña c«ng ty INTIMEX . Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi ®−îc
giíi h¹n tõ n¨m 2001 trë vÒ ®©y vµ trong ph¹m vi c¸c n−íc ASEAN §Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy ,Em ®· sö dông ph−¬ng ph¸p duy vËt
biÖn chøng, duy vËt lÞch sö, ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp trªn c¬ së nh÷ng th«ng tin thu thËp ®−îc cïng c¸c ph−¬ng ph¸p thèng kª, so s¸nh... ®Ó nghiªn
cøu nh÷ng yªu cÇu mµ ®Ò tµi ®Æt ra.
KÕt cÊu chuyªn ®Ò gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng 1: Nh÷ng tiÒn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ quyÕt ®Þnh Marketing s¶n phÈm xuÊt khÈu cña c«ng ty kinh doanh quèc tÕ Ch−¬ng 2: Ph©n tÝch thùc tr¹ng quyÕt ®Þnh Marketing s¶n phÈm n«ng s¶n xuÊt khÈu cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu INTIMEX sang thÞ tr−êng c¸c n−íc
ASEAN. Ch−¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn quyÕt ®Þnh Marketing s¶n phÈm n«ng
s¶n xuÊt khÈu cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu INTIMEX sang thÞ tr−êng c¸c n−íc ASEAN.

Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh, s©u s¾c tíi thÇy gi¸o Lª H÷u
Ch©u, ng−êi ®· cung cÊp tµi liÖu, h−íng dÉn vµ gióp ®ì em rÊt tËn t©m trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Õ tµi nµy.
Do khu«n khæ cña ®Ò tµi vµ kiÕn thøc cña em cßn nhiÒu h¹n hÑp mµ ®Ò
tµi l¹i kh¸ réng lín cho nªn ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt vµ thiÕu sãt. KÝnh mong c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c b¹n sinh viªn còng nh− nh÷ng ng−êi quan t©m ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng cho kho¸ luËn ®−îc tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nhận thức được lợi thế to lớn của hàng nông sản nước ta và mối quan hệ thương mại giữa nước ta và các nước asean, công ty intimex thấy rõ được thị trường asean
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement