Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mr_chen
#750869 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu và nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa tại công ty thanh bình htc
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Khoa KT & KDQT

2
lêi nãi ®Çu.

Trong xu thÕ héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi hiÖn nay, n−íc ta ®· cã
chñ tr−¬ng më cöa kinh tÕ víi c¸c n−íc trªn thÕ giíi. C¸c lo¹i hµng hãa ®·
®−îc xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu nhiÒu h¬n ( kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu lu«n
t¨ng theo c¸c n¨m). N−íc ta lµ mét n−íc ®ang ph¸t triÓn nªn thÕ m¹nh xuÊt
khÈu chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng n«ng nghiÖp, c¸c s¶n phÈm cña ngµnh c«ng
nghiÖp nhÑ nh− hµng dÖt may, giÇy dÐp... Vµ nhËp khÈu c¸c mÆt hµng c«ng
nghiÖp nÆng, c¸c mÆt hµng kü thuËt cao nh− m¸y mãc, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ
míi... ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt, cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i
hãa ®Êt n−íc. Vµ nhµ n−íc ta cã chñ tr−¬ng ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh héi nhËp
víi nÒ kinh tÕ thÕ giíi, th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu th× chung ta sÏ
hiÓu biÕt h¬n vÒ c¸c n−íc mµ chung ta giao dÞch.

Trong c¸c mÆt hµng nhËp khÈu hiÖn nay cña n−íc ta cã mét sè
mÆt hµng chóng ta phô thuéc qu¸ nhiÒu vµo thÞ tr−êng n−íc ngoµi. Nh−
mÆt hµng s¾t thÐp nhËp khÈu võa qua ®· t¨ng lªn gÊp 1,5 lÇn, tr−íc ®ã
kho¶ng mét n¨m chóng ta vÉn cßn ®ang ø ®äng rÊt nhiÒu thÐp trong c¸c
nhµ m¸y s¶n xuÊt thÐp. Víi lý do nµy em ®· quyÕt ®Þnh chän c«ng ty
Thanh B×nh HTC ®Ó viÕt chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. C«ng ty Thanh
B×nh HTC lµ chuyªn nhËp khÈu c¸c mÆt hµng thÐp c«ng nghiÖp vÒ ®Ó
ph©n phèi vµ chÕ biÕn cho thÞ tr−êng trong n−íc. Nh− vËy c«ng ty võa
ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th−¬ng m¹i võa ho¹t ®éng s¶n xuÊt c¸c s¶n
phÈm ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Do ®ã em ®· chän ®Ò tµi thùc tËp tèt
nghiÖp lµ: “mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu vµ
n©ng cao søc c¹nh tranh hµng ho¸ t¹i c«ng ty thanh b×nh htc.”


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nhà nước ta có chủ trương đẩy mạnh quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới, thông qua hoạt động XNK thì chúng ta sẽ hiểu biết hơn về các nước mà chúng ta gi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement