Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Iorwerth
#750864 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy XK hàng thủ công mỹ nghệ của công ty artexport sang thị trường Nhật Bản
KILOBOOKS.COM
3.1 Xu thÕ ph¸t triÓn hµng thñ c«ng mü nghÖ .................................................... 3.1.1 §Þnh h−íng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ...
3.1.2 Xu thÕ ph¸t triÓn hµng thñ c«ng mü nghÖ trong nh÷ng n¨m tíi. ...............

3.2 Ph−¬ng h−íng kinh doanh cña c«ng ty ARTEXPORT trong thêi gian tíi.. 3.2.1 Môc tiªu cña c«ng ty trong thêi gian tíi ....................................................

3.2.2 NhiÖm vô cña c«ng ty trong thêi gian tíi...................................................
3. 3 Mét sè gi¶i ph¸p vi m«.................................................................................

3.3.1 VÒ nguån nh©n lùc ..................................................................................... 3.3.2 VÒ ho¹t ®éng Maketing..............................................................................
3.3.3 Ho¹t ®éng s¶n xuÊt ....................................................................................
3.4 C¸c gi¶i ph¸p vÜ m«....................................................................................... 3.4.1 Gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr−êng...............................................................................
3.4.2 Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng thñ c«ng mü nghÖ...............................
3.5 Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n−íc vµ Bé th−¬ng m¹i. KÕt luËn
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
công ty artexport là DNNN chuyên sản xuất và thu mua hàng TCMN để xuất khẩu ra thị trường thế giới. trong bước chuyển mình của toàn ngành TCMN, công ty cũng đan
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement