Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhsangtinhyeu_101288
#750862 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty mesco
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

2
Ch−¬ng I
Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu

I. Kh¸i niÖm, vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu
1. Kh¸i niÖm
Th−¬ng m¹i quèc tÕ lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc chñ yÕu cña ho¹t
®éng kinh doanh quèc tÕ. §ã lµ ho¹t ®éng mua b¸n trao ®æi hµng ho¸ dÞch vô v−ît qua biªn giíi cña mét quèc gia. Nã gåm cã hai bé phËn c¬ b¶n cÊu thµnh
lµ nhËp khÈu vµ xuÊt khÈu. Hai bé phËn nµy cã mèi quan hÖ mËt thiÕt bæ sung lÉn nhau nhê sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a chóng mµ th−¬ng m¹i quèc tÕ më ra nh÷ng c¬ héi míi cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp vµ ng−êi tiªu dïng trªn toµn thÕ giíi. Ng−êi tiªu dïng cã nhiÒu sù lùa chän lín h¬n ®èi víi c¸c hµng ho¸ dôch vô ngoµi ra nã cßn lµ nh©n tè quan träng t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm ë nhiÒu n−íc. Trong ®ã nhËp khÈu ®−îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh hµng ho¸, dÞch vô cña c¸c tæ chøc n−íc ngoµi ®−îc mét n−íc mua nh»m phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiªu dïng hoÆc t¸i xuÊt khÈu nh»m môc tiªu thu lîi nhuËn.
2. Vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu
NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø IX cña Ban ch¸p hµnh trung −¬ng §¶ng
khãa IX ®· x¸c ®Þnh: tiÕp tôc chñ ®éng héi nhËp, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c cam kÕt vµ lé tr×nh héi nhËp kinh tÕ, chuÈn bÞ tèt c¸c ®iÒu kiÖn trong n−íc ®Ó
sím gia nhËp WTO. §Ó thùc hiÖn tèt chñ tr−¬ng nµy, mét mÆt ph¶i biÕt ph¸t huy cao ®é tiÒm n¨ng vµ lîi thÕ trong n−íc, tranh thñ mäi nguån ngo¹i lùc ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ doanh nghiÖp vµ hµng ho¸ ViÖt Nam, mÆt kh¸c còng hÕt søc quan träng ®ã lµ hoµn thiÖn c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý nhËp khÈu hµng ho¸ nh»m ®¸p øng yªu cÇu sím gia nhËp WTO. §iÒu nµy cho thÊy vai trß cña nhËp khÈu hµng ho¸ rÊt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña mét quèc gia ®iÒu nµy ®−îc thÓ hiÖn cô thÓ qua nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n sau:
Thø nhÊt nhê cã ho¹t ®éng nhËp khÈu mµ ng−êi tiªu dïng trong n−íc cã
®ùa sù lùa chän lín h¬n ®èi víi hµng ho¸ dÞch vô, nã bæ sung nh÷ng thiÕu hôt
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thực tế kinh doanh nhập khẩu hàng hóa của các công ty Việt Nam hiện nay chưa thực sự đem lại hiệu quả như mong muốn. có nhiều vướng mắc xuất phát từ bản thân D
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement