Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vinhvinh
#750756 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng vốn của công ty xuất nhập khẩu An giang
KILOBOOK.COM


LÔØI CAÛM ÔN


Em xin chaân thaønh caûm ôn Ban laõnh ñaïo
coâng ty TNHH Lieân doanh Coâng nghieäp Thöïc phaåm An Thaùi ñaõ cho pheùp em ñöôïc thöïc taäp taïi coâng ty trong thôøi gian vöøa qua, vaø em raát caùm ôn anh Thuaän (Phoù giaùm ñoác), Coâ Vaân (Keá toaùn tröôûng), chuù Vuõ (Phoù phoøng kinh doanh), anh Ñöùc (phuï traùch thò tröôøng noäi ñòa) cuøng toaøn theå caùc coâ, chuù vaø caùc anh chò trong coâng ty ñaõ nhieät tình giuùp ñôõ vaø höôùng daãn em trong quaù trình thöïc taäp taïi coâng ty.

Em xin chaân thaønh caûm ôn caùc Thaày vaø
Coâ ñaõ cung caáp, truyeàn ñaït kieán thöùc cho em trong suoát caùc hoïc kyø vaø ñaëc bieät em raát caùm ôn Thaày Nguyeãn Vuõ Duy ñaõ daønh nhieàu thôøi gian höôùng daãn vaø giuùp ñôõ em hoaøn thaønh Luaän vaên toát nghieäp naøy.
Vốn có vai trò rất quan trọng, nó là thứ không thể thiếu của nền kinh tế của quốc gia, của DN và từng cá nhân. vốn là điều kiện cần cho quá trình sxkd và lưu th
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement