Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Berchtwald
#750664 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp thúc đẩy tốc độ tiêu thụ sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật ở chi nhánh công ty vật tư bảo vệ thực vật II
KILOBOOK.COM

LuËn v¨n tèt nghiÖp
Sinh viªn: §ç ThÞ Minh Nh©m - Líp QLKT 39B
2
Thuèc b¶o vÖ thùc vËt lµ s¶n phÈm rÊt cÇn thiÕt cho n«ng nghiÖp
n−íc ta. Víi nhu cÇu vÒ l−¬ng thùc, thùc phÈm kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi. Do ®ã, Chi nh¸nh ph¶i ®Çu t− nghiªn c−ó thÞ tr−êng, nh»m tiªu thô s¶n phÈm tèi −u nhÊt, tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp .
Trong nh÷ng n¨m qua Chi nh¸nh gÆp ph¶i sù c¹nh tranh rÊt quyÕt
liÖt cu¶ c¸c c«ng ty kh¸c trong ngµnh. Muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn Chi nh¸nh ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh.
XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa quan träng cña vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm vµ c¨n
cø vµo t×nh h×nh thùc tiÔn cña Chi nh¸nh c«ng ty vËt t− b¶o vÖ thùc vËt II (HN) em ®· chän ®Ò tµi lµ:
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm thuèc
b¶o vÖ thùc vËt ë Chi nh¸nh c«ng ty vËt t− b¶o vÖ thùc vËt II (HN) .
Bµi viÕt gåm 3 phÇn.
PhÇn I
: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n trong viÖc thóc ®Èy tèc ®é tiªu thô
s¶n phÈm cña doanh nghiÖp.
PhÇn II
: §¸nh gi¸ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña Chi nh¸nh c«ng
ty vËt t− b¶o vÖ thùc vËt II (HN).
PhÇn III
: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô s¶n
phÈm ë Chi nh¸nh c«ng ty vËt t− b¶o vÖ thùc vËt II (HN).
Do thêi gian còng nh− tr×nh ®é hiÓu biÕt cã h¹n nªn em mong thÇy
c« vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp gióp ®ì nhiÒu h¬n ®Ó tr¸nh sai sãt.
Qua ®©y em xin bµy tá lßng ch©n thµnh biÕt toµn thÓ c¸n bé c«ng
nh©n viªn trong Chi nh¸nh. §Æc biÖt, em xin bµy tá lßng biÕt ¬n tíi thÇy gi¸o TS. Phan Kim ChiÕn ng−êi ®· tËn t×nh h−íng dÉn em trong qu¸ tr×nh thùc tËp còng nh− viÕt bµi.
Thuốc bảo vệ thực vật là sp rất cần thiết cho nông nghiệp nước ta. với nhu cầu về lương thực, thực phẩm không thể thiếu dược trong đời sống kinh tế xã hội
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement