Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By langtu_daohoa1994
#750663 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại công ty xi măng đá vôi Phú Thọ
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lª Hoµng Huy


2
phÇn I- Lý luËn chung vÒ tæ chøc
lao ®éng khoa häc
I. Kh¸i niÖm, môc ®Ých, ý nghÜa, nhiÖm vô cña tæ chøc lao
®éng khoa häc trong doanh nghiÖp.
1. Kh¸i niÖm:
Lao ®éng lµ ho¹t ®éng cã môc ®Ých, cã ý thøc cña con ng−êi t¸c ®éng
vµo giíi tù nhiªn biÕn ®æi giíi tù nhiªn nh»m tho¶ m·n nhu cÇu vÒ ®êi sèng cña m×nh.
Qu¸ tr×nh lao ®éng lµ tæng thÓ nh÷ng hµnh ®éng ( ho¹t ®éng lao ®éng )
cña con ng−êi hoµn thµnh mét nhiÖm vô s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh. Qu¸ tr×nh lao ®éng lu«n lµ mét hiÖn t−îng kinh tÕ, v× vËy nã lu«n ®−îc xem xÐt trªn hai mÆt: MÆt vËt chÊt vµ mÆt x· héi.
VÒ mÆt vËt chÊt qu¸ tr×nh lao ®éng lµ sù kÕt hîp 3 yÕu tè: lao ®éng , ®èi
t−îng lao ®éng vµ c«ng cô lao ®éng . Trong qu¸ tr×nh nµy con ng−êi sö dông c«ng cô lao ®éng t¸c ®éng lªn ®èi t−îng lao ®éng nh»m môc ®Ých lµm cho chóng thÝch øng víi nhu cÇu cña m×nh.
VÒ mÆt x· héi thÓ hÖn sù ph¸t sinh c¸c mèi quan hÖ qua l¹i gi÷ nh÷ng
ng−êi lao ®éng víi nhau trong lao ®éng . C¸c mèi liªn hÖ ®ã lµm h×nh thµnh tÝnh chÊt tËp thÓ, tÝnh chÊt x· héi cña lao ®éng .
Qu¸ tr×nh lao ®éng lµ bé phËn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt ®−îc thùc hiÖn trªn c¬ së thùc hiÖn trän vÑn c¸c qu¸ tr×nh lao ®éng mµ mçi qu¸ tr×nh lao ®éng trong ®ã chØ lµ mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh trong viÖc chÕ t¹o ra s¶n phÈm. Tuy nhiªn trong mét sè truêng hîp qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng chØ cã t¸c ®éng cña con ng−êi trong qu¸ tr×nh lao ®éng mµ cßn cã t¸c ®éng cña lùc l−îng tù nhiªn. Do ®ã trong kh¸i niÖm qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gåm mét tæng thÓ nhÊt ®Þnh c¸c qu¸ tr×nh lao ®éng vµ c¸c qu¸ tr×nh tù nhiªn. Gi÷a chóng cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau cã tÝnh ®ång nhÊt vÒ môc ®Ých cuèi cïng.
Cho dï qu¸ tr×nh lao ®éng ®−îc diÔn ra trong ®iÒu kiÖn nµo th× còng
ph¶i tæ chøc sù kÕt hîp gi÷a 3 yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh lao ®éng vµ c¸c mèi
Tổ chức lao động khoa học là điều kiện không thể thiếu được để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement