Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thienan2672000
#750662 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xe đạp xe máy Đống Đa
KILOBOOK.COM
LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn ThÞ Thu Trang-K33A6

2
2.Ph©n tÝch kÕt qu¶ tiªu thô cña c«ng ty theo kÕt cÊu mÆt hµng kinh doanh
40
3.KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty
41
III.Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty(98-99-00)
44
1.T×nh h×nh qu¶n lý nh©n sù cña c«ng ty
44
1.1.C¬ cÊu nh©n sù cña c«ng ty
44
1.2.Ph©n bæ nh©n sù trong c«ng ty
47
2.T×nh h×nh tuyÓn dông nh©n sù trong c«ng ty
49
3.T×nh h×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù trong c«ng ty
53
3.1.T×nh h×nh ®µo t¹o nh©n sù
53
3.2.T×nh h×nh ph¸t triÓn nh©n sù
56
4.T×nh h×nh ®·i ngé nh©n sù trong c«ng ty
56
5.HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong c«ng ty
59
Ch−¬ng 3: mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a- Hµ Néi
63
I.Tæng hîp ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty
63
1.Ph©n tÝch c«ng viÖc
65
2.TuyÓn dông nh©n sù
66
3.§µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù
67
4.§¸nh gi¸ vµ ®·i ngé nh©n sù
68
II.§Þnh h−íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi
70
1.Ph−¬ng h−íng vµ môc tiªu phÊn ®Êu cña c«ng ty trong thêi gian tíi
70
2.§Þnh h−íng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty trong thêi gian tíi
71
III.Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i C«ng ty xe ®¹p- xe m¸y §èng §a- Hµ Néi
73
KÕt luËn
81
Tµi liÖu tham kh¶o
82
Tầm quan trọng của yếu tố con người trong bất cứ 1 DN hay tổ chức nào dù chúng có tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động trong bất cứ 1 lĩnh vực nào cũng là 1 thực tế h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement