Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hihi.hoatuyet
#750660 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của công ty vilexim
KILOBOOK.COM


-
2
-

3. ChÊt l−îng hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña c«ng ty.
48
4. Gi¸ c¶ hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña c«ng ty
51
5. C«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng xuÊt khÈu cña c«ng ty.
53
6. C«ng t¸c thu thËp th«ng tin, t×m kiÕm thÞ tr−êng cña c«ng ty
59
7. ThÞ tr−êng tiªu thô hµng n«ng s¶n cña c«ng ty
61
8. C«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty
64
III. §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n cña
c«ng ty.
65
1. Thµnh tùu.
65
2. Tån t¹i vµ nguyªn nh©n
65
Ch−¬ng III :

Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt
khÈu hµng n«ng s¶n cña c«ng ty VILEXIM trong thêi gian tíi
.
71
I. §Þnh h−íng ph¸t triÓn cña c«ng ty giai ®äan 2001 - 2005.

71
II. Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ.

71
A. Gi¶i ph¸p ®èi víi c«ng ty
71
1. Tæ chøc tèt c«ng t¸c thu thËp th«ng tin, nghiªn cøu thÞ tr−êng vµ
xóc tiÕn th−¬ng m¹i
72
2. Lùa chän thÞ tr−êng träng ®iÓm.
73
3. X©y dùng chÝnh s¸ch s¶n phÈm thÝch hîp.
74
4. §Èy m¹nh x©m nhËp thÞ tr−êng
75
5. Huy ®éng c¸c nguån vèn ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinhdoanh 75 6. Tæ chøc tèt c«ng t¸c thu mua hµng xuÊt khÈu.
77
7. §Çu t− vµo c«ng t¸c chÕ biÕn, b¶o qu¶n
79
8. N©ng cao chÊt l−îng ng−êi lao ®éng
80
B. KiÕn nghÞ víi nhµ n−íc.
80
1. §Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÕ biÕn hµng n«ng s¶n.
80
2. Trî gióp cho c«ng ty xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n.
82
3. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý xuÊt khÈu
83
KÕt luËn
86
Tµi liÖu tham kh¶o
87

đối với VN, hoạt động xuất khẩu thực sự có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mục t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement