Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thienkim_ngocdiep
#750659 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở công ty xây lắp vật tư kỹ thuật HN
KILOBOOK.COMCh−¬ng I
C¬ së lý luËn vÒ ®Êu thÇu
vµ ®Êu thÇu x©y l¾p

I. Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®Êu thÇu
1. kh¸i niÖm, môc tiªu vµ c¸c lo¹i h×nh ®Êu thÇu t¹i
viÖt nam
Ph−¬ng thøc ®Êu thÇu hiÖn nay ®−îc ¸p dông réng r·i trong c¸c n−íc cã nÒn
kinh tÕ ph¸t triÓn, ë n−íc ta h×nh thøc nµy còng ®ang ®−îc ¸p dông ë nh÷ng b−íc khëi ®Çu. Tr−íc khi cã quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh sè 43/CP ngµy 16-07-1996 cña ChÝnh phñ cã thÓ kÓ ®Õn mét sè quy ®Þnh vÒ ®Êu thÇu nh− sau:
- QuyÕt ®Þnh sè 91 TTG ngµy 13-11-1992 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ ban
hµnh vÒ qui ®Þnh vÒ qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ.
- QuyÕt ®Þnh sè 60 BXD – VKT ngµy 30-03-1994 cña Bé x©y dùng ban hµnh
vÒ “Quy chÕ ®Êu thÇu” cña Bé N«ng NghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, c«ng nghiÖp, Giao th«ng vËn t¶i vµ c¸c tØnh, thµnh phè lín nh− Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh.
Sau nµy lµ quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh 43/CP ngµy 16-07-
1996 cña ChÝnh phñ (®· ®−îc söa ®æi theo nghÞ ®Þnh sè 93/CP cña ChÝnh phñ ngµy 23-07-1997) vµ hiÖn nay lµ quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh sè 88/1999/N§-CP ngµy 01-09-1999 cña ChÝnh phñ.
Theo quy ®Þnh míi nhÊt, ®Êu thÇu ®−îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu ®¸p
øng ®−îc c¸c yªu cÇu cña c¸c bªn mêi thÇu. Trong ®ã, nhµ thÇu lµ tæ chøc kinh tÕ cã ®ñ t− c¸ch ph¸p nh©n tham gia ®Êu thÇu. Bªn mêi thÇu lµ chñ dù ¸n, chñ ®Êu thÇu hoÆc ph¸p nh©n ®¹i diÖn, hîp ph¸p cña chñ dù ¸n, chñ ®Çu t− ®−îc giao tr¸ch nhiÖm, thùc hiÖn viÖc ®Êu thÇu. Tr−êng hîp ®Êu thÇu tuyÓn chän t− vÊn nhµ thÇu cã thÓ lµ c¸ nh©n.
để việc xây dựng đáp ứng tốt nhất những đòi hỏi về chất lượng, kỹ thuật, tiến độ thực hiện, tiết kiệm chi phí và hạn chế tranh chấp có thể gây thiệt hại về vật
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement