Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hell_angel_nd259
#750658 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Biện pháp thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của công ty kinh doanh và sản xuất vật tư hàng hóa Mateco
KILOBOOK.COM


2

Lêi nãi ®Çu
§¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®· mang l¹i mét sù ®æi míi toµn diÖn trªn
mäi lÜnh vùc. ChuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ n−íc ta tõ kÕ ho¹ch tËp trung quan liªu bao cÊp
sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n−íc theo ®Þnh h−íng XHCN. §¹i
héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®· ®¸nh dÊu b−íc ngÆt quan träng cña nÒn kinh tÕ ®Êt
n−íc, tõng b−íc ®−a n−íc ta hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi b»ng c¸c quan hÖ kinh
tÕ ®èi ngo¹i nãi chung vµ c¸c quan hÖ th−¬ng m¹i nãi riªng ngµy cµng phong phó vµ
®a d¹ng. §¶ng vµ Nhµ n−íc ta ®· nhËn ®Þnh r»ng viÖc tham gia c¸c quan hÖ mua b¸n
quèc tÕ lµ “nh»m giíi thiÖu, thóc ®Èy khai th¸c tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh cña ®Êt n−íc
trªn c¬ së ®ã tiÕn hµnh ph©n c«ng l¹i lao ®éng x· héi. Khai th¸c mäi tiÒm n¨ng ®Ó s¶n
xuÊt s¶n phÈm xuÊt khÈu, ®ång thêi th«ng qua ho¹t ®éng nhËp khÈu ®Ó tranh thñ khai
th¸c ®−îc thÕ m¹nh vÒ vèn, c«ng nghÖ cña n−íc ngoµi cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn,
hoµn c¶nh cña n−íc ta ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt, tiªu dïng ph¸t triÓn kÞp thêi
víi tiÕn tr×nh chung cña nh©n lo¹i.
NhËp khÈu cã vai trß quan träng trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña n−íc ta
hiÖn nay. NhËp khÈu t¸c ®éng mét c¸ch trùc tiÕp vµ quyÕt ®Þnh ®Õn s¶n xuÊt vµ ®êi
sèng trong n−íc. NhËp khÈu bæ sung c¸c hµng ho¸ trong n−íc kh«ng s¶n xuÊt ®−îc
hoÆc kh«ng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu vÒ nhËp khÈu ®Ó thay thÕ nh÷ng hµng ho¸ mµ nÕu s¶n
xuÊt trong n−íc sÏ kh«ng cã lîi b»ng nhËp khÈu. NhËp khÈu t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy
nhanh chãng qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, chuyÓn dich c¬ cÊu kinh tÕ
theo h−íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®¶m b¶o kinh tÕ ph¸t triÓn c©n ®èi; thóc ®Èy
xuÊt khÈu, t¹o ®Çu vµo cho s¶n xuÊt hµng ho¸.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty kinh doanh vµ s¶n xuÊt vËt t− hµng ho¸, b»ng
nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®−îc kÕt hîp víi viÖc kh¶o s¸t t×nh h×nh nhËp khÈu cña c«ng ty em ®· chon ®Ò tµi Mét sè biÖn ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c«ng ty kinh doanh vµ s¶n xuÊt vËt t− hµng ho¸ MATECO
lµm ®Ò tµi nghiªn cøu.
§Ò tµi nµy chØ xoay quanh vÊn ®Ò vÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu ë c«ng ty diÔn ra nh− thÕ
nµo vµ nh÷ng biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng nhËp khÈu.
Néi dung cña ®Ò tµi gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I: Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸
Ch−¬ng II: thùc tr¹ng nhËp khÈu hµng ho¸ ë C«ng ty CENTRIMEX - Chi nh¸nh
Hµ Néi
Ch−¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu
cña C«ng ty CENTRIMEX - Chi nh¸nh Hµ Néi


NK có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế của nước ta hiện nay. NK tác động 1 cách trực tiếp và quyết định đến sản xuất và đời sống trong nướ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement