Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Steele
#750657 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện công tác tổ chức lao động khoa học cho lao động quản lý tại công ty cơ khí 79
KILOBOOK.COM

Qu¶n TrÞ Nh©n Lùc 40B
2
c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng khoa häc cho lao ®éng qu¶n lý cña nhµ m¸y mét
c¸ch hîp lý vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn cã cña c«ng ty.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty c¬ khÝ 79, víi nh÷ng kiÕn thøc ®·
®−îc häc tËp t¹i tr−êng ®¹i häc
kinh tÕ quèc d©n
kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn
thøc ®· häc hái ®−îc t¹i c«ng ty c¬ khÝ 79, em nhËn thÊy r»ng trong c«ng t¸c
tæ chøc lao ®éng trong lÜnh vùc qu¶n lý s¶n xuÊt cña c«ng ty vÉn cßn nh÷ng
c«ng viÖc cÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a. Cïng víi sù h−íng dÉn vµ gióp ®ì tËn t×nh
cña thÇy gi¸o
nguyÔn ngäc qu©n
vµ ban l·nh ®¹o c«ng ty, em ®· chän ®Ò
tµi : ″Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng khoa häc
cho lao ®éng qu¶n lý t¹i C«ng ty c¬ khÝ 79” ®Ó viÕt chuyªn ®Ò thùc tËp tèt
nghiÖp.


KÕt cÊu cña ®Ò tµi gåm 3 phÇn :
PhÇn I : Lý luËn chung vÒ tæ chøc lao ®éng khoa häc trong lÜnh vùc qu¶n lý
vµ vai trß cña nã trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh.
PhÇn II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng khoa häc cho c¸n bé
qu¶n lý ë c«ng ty c¬ khÝ 79 .
PhÇn III : Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc
lao ®éng khoa häc cho c¸n bé qu¶n lý ë c«ng ty c¬ khÝ 79.


Để công ty có thể đứng vững và phát triển được thị công việc cần làm đầu tiên đó là hoàn thiện lại công tác tổ chức lao động khoa học cho lao động quản lý của n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement