Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Wmffre
#750656 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty sông Đà I
KILOBOOK.COM
B¸o c¸o chuyªn ®Ò NguyÔn V¨n Hµ -
8C QTKDHN

2
thÕ nµo ®Î n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn
nguån nh©n lùc t¹i c«ng C«ng ty S«ng §µ I. §©y chÝnh lµ vÊn ®Ò sÏ ®−îc
bµn tíi trong ®Ò tµi nµy.
* Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy lµ:
§−a ra ph−¬ng h−íng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c®µo t¹o vµ
ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i C«ng ty S«ng §µ I, t¹o cho c«ng ty cã mét
®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng.
* Ph¹m vi nghiªn cøu vµ ®èi t−îng nghiªn cøu.

LÊy c¬ së thùc tiÔn qu¸ tr×nh ho¹t ®ég s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t
®éng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cïng c¸c ho¹t ®éng bæ trî kh¸c
®Ó nghiªn cøu c¸c mèi quan hÖ gi÷a chóng ®Ó ®−a ra c¸c h×nh thøc vµ
ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o phï hîp trong ph¹m vi toµn c«ng ty.
* Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu:
Sö dông mét sè c¸c ph−¬ng ph¸p: Ph©n tÝch, tæng hîp, thèng kª, …
Ngoµi ra, chuyªn ®Ò cß sö dông mét sè ph−¬ng ph¸p kh¸c ®Ó ph©n tÝch
mÆt m¹nh, mÆt yÕu, c¬ héi vµ nguy c¬ cña doanh nghiÖp, kÕt hîp víi sè
liÖu kh¶o s¸t , thèng kª b¸o c¶o cña doanh nghiÖp


Ngày nay , nguồn nhân lực thực sự trở thành thứ tài sản quý giá nhất, là chiếc chìa khóa dẫn đến thành công của mỗi tổ chức, mỗi DN trong nền KTTT
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement