Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cogaisinhdep_beyeu
#750653 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty xây dựng 319
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp2
V× tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n, chuyªn ®Ò nµy khã cã thÓ tr¸nh ®−îc
nh÷ng thiÕu sãt em rÊt mong nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c«
gi¸o còng nh− c¸c c¸n bé C«ng ty x©y dùng 319 ®Ó ®Ò tµi ®−îc hoµn thiÖn tèt
h¬n.
Qua bµi viÕt nµy cho phÐp em göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c c« chó trong phßng
KTKH - C«ng ty x©y dùng 319 Bé quèc phßng, vµ thÇy gi¸o TS. Vò Minh
Trai - Khoa QTKDCN & XDCB - Tr−êng §HKTQD ®· tËn t×nh h−íng dÉn,
chØ b¶o vµ gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc
tËp.
Hµ Néi, th¸ng 8 n¨m 2001
Sinh viªn
§ç Anh TuÊn


ở VN hoạt động đấu thầu còn là vấn đề mới mẻ chỉ tiến hành 1 vài năm trở lại đây và chưa hoàn chỉnh về nhiều mặt. cùng với điều này, nhiều DN xây dựng cũng đang
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement