Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoangtutinhyeu_lc2007
#750651 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tạo điều kiện thuận lợi áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2000 ở công ty xăng dầu Hàng Không
KILOBOOK.COM
90 cña thÕ kû XX, con ng−êi kh«ng thÓ phñ nhËn vai trß cña mét ph−¬ng thøc qu¶n
lý míi −ph−¬ng thøc qu¶n lý chÊt l−îng theo c¸c tiªu chuÈn Quèc tÕ. §ã lµ mét ph−¬ng thøc qu¶n lý mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt tèi −u nhÊt. Qu¶n lý
chÊt l−îng kh«ng chØ dõng l¹i ë qu¶n lý nh©n sù, qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý c¸c
nguån lùc trong toµn c«ng ty mµ nã cßn lµ khoa häc qu¶n lý n¾m b¾t xu thÕ thÞ
tr−êng, phè hîp c¸c ®Çu mèi chØ ®¹o, thùc hiÖn trong toµn tæ chøc, doanh nghiÖp.Vµ
sù phèi hîp nhÞp nhµng ho¹t ®éng cña c¸c nguån lùc mét c¸ch

khoa häc ®Ó ®¹t
®−îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt.
Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n−íc, c«ng ty X¨ng DÇu Hµng Kh«ng còng gÆp kh«ng Ýt
khã kh¨n trong bèi c¶nh Nhµ n−íc chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý, chÞu søc Ðp tõ nhiÒu
phÝa phÝa. Nhê cã sù nç lùc vµ tinh thÇn ®oµn kÕt cñatËp thÓ ban l·nh ®¹o c¸n bé
c«ng nh©n viªn, c«ng ty ®· nhanh chãng hoµ m×nh vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng s«i
®éng, gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr−êng. Tuy nhiªn, mét vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ®Ó tån t¹i vµ
ph¸t triÓn bÒn v÷ng, më réng vµ chiÕm lÜnh thÞ tr−êng th× c«ng ty cßn cÇn ph¶i quan
t©m nhiªu h¬n n÷a ®Õn tÝnh hoµn thiÖn cña hÖ thèng qu¶n lý, ®Æc biÖt lµ qu¶n lý
chÊt l−îng theo c¸c tiªu chuÈn Quèc tÕ, nh»m thóc ®Èy guång m¸y qu¶n lý cña
c«ng ty cã hiÖu qu¶ h¬n n÷a.
XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc ®ã, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty X¨ng DÇu Hµng
Kh«ng, d−íi sù h−íng dÉn cña TS Ng« Hoµi Lam. Em nhËn thÊy c«ng ty cÇn ph¶i
tÝch cùc t¹o nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó cã thÓ ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n
lý chÊt l−îng theo tiªu chuÈn ISO9001−2000. §ã còng lµ lý do mµ em chän ®Ò tµi “Mét sè nh©n tè t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt
l−îng theo tiªu chuÈnQuèc tÕ ISO9001−2000 ë c«ng ty X¨ng DÇu Hµng Kh«ng” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh.
Qu¸n triÖt ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu kÕt hîp vµ vËn dông gi÷a lý luËn víi thùc tÕ
t¹i c«ng ty X¨ng DÇu Hµng Kh«ng, néi dung chuyªn ®Ò thùc tËp ®−îc chia lµm ba
phÇn:
PhÇn 1 : Néi dung vai trß cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng 9000:2000.
PhÇn 2 : Thùc tr¹ng chÊt l−îng, qu¶n lý chÊt l−îng t¹i c«ng ty X¨ng DÇu Hµng
Chất lượng không chỉ còn là mục tiêu chính sách của công ty mà còn là 1 trong những mục tiêu có tầm chiến lược quan trọng trong chính sách, kế hoạch, chương trì
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement