Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By baby_angel_1502
#750650 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Biện pháp gắn sản xuất với thị trường của công ty thương mại và dược phẩm Như Thủy
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

NguyÔn ThÞ Kim Anh - QLKT K10
2
qua ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ph©n tÝch tæng hîp, thèng kª so s¸nh... nh»m
ph©n tÝch thùc tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty , ®Ò
ra mét sè biÖn ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô cña C«ng ty trong thêi
gian tíi.

Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn:
_
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ thÞ tr−êng, ho¹t ®éng tiªu thô vµ vÊn ®Ò g¾n
s¶n xuÊt víi thÞ tr−êng .
_ PhÇn II: Thùc tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng
ty th−¬ng m¹i vµ d−îc phÈm Nh− Thuû.
_ PhÇn III: Mét sè ph−¬ng h−íng vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn nh»m g¾n s¶n
xuÊt víi thÞ tr−êng cña C«ng ty.

Để có thể tồn tại và phát triển được trong môi trường cạnh tranh buộc DN phải tạo ra cho mình 1 vị thế vững chắc, tạo cho DN 1 thị trường tiêu thụ riêng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement