Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By baucats10
#750649 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Biện pháp duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần dệt 10-10
KILOBOOK.COM

2
Nh− vËy thÞ tr−êng lµ rÊt quan träng vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn mäi
ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. NhÊt lµ trong giai ®o¹n nµy vµ trong t−¬ng lai.
Còng nh− nh÷ng doanh nghiÖp c«ng nghiÖp kh¸c. C«ng ty cæ phÇn DÖt 10-10 Hµ néi còng rÊt quan t©m tíi vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm, më réng thÞ tr−êng tiªu thô
s¶n phÈm cña C«ng ty trong m«i tr−êng võa c¹nh tranh, võa hîp t¸c. ThÞ tr−êng ngµnh DÖt ®ang cã nh÷ng c¬n sãng giã lín. ViÖc t×m ra gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó
®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn lu«n lµ vÊn ®Ò mµ C«ng ty hÕt søc quan t©m vµ lµ bµi to¸n ph¶i gi¶i quyÕt.
VËn dông lý luËn ®· häc, nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn thÞ tr−êng tiªu thô
s¶n phÈm kÕt hîp víi thùc tiÔn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®ång thêi ®−îc
sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o Mai V¨n B−u em chän ®Ò tµi :
Mét sè biÖn ph¸p nh»m duy tr× vµ më réng thÞ tr−êng tiªu thô s¶n
phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn DÖt 10-10 .
Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, thêi gian thùc tËp ch−a nhiÒu lªn luËn v¨n kh«ng
thÓ ch¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®−îc sù gãp ý cña ban l·nh
®¹o C«ng ty, cña thÇy gi¸o h−íng dÉn ®Ó luËn v¨n cña em phong phó vÒ lý luËn vµ s¸t víi thùc tÕ h¬n.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, luËn v¨n chia lµm 3 phÇn: PhÇn I : Duy tr× vµ më réng thÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm lµ nhiÖm c¬ b¶n
vµ l©u dµi cña c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr−êng.
PhÇn II : Thùc tr¹ng vÒ thÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty cæ phÇn
DÖt10-10.
PhÇn III : Mét sè biÖn ph¸p nh»m duy tr× vµ më réng thÞ tr−êng tiªu thô
s¶n phÈm t¹i C«ng ty DÖt 10-10.
Thị trường là rất quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến mọi hoạt động của DN. nhất là trong giai đoạn này và trong tương lai
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement