Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhock_tap_jeu_em
#750648 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty cầu I thăng long
KILOBOOK.COM

2
lêi giíi thiÖu
C«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l−¬ng lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng quan träng
trong c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghhiÖp. Nã cã quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp.TiÒn l−¬ng lµ mét yÕu tè chi phÝ s¶n
xuÊt quan träng, lµ mét bé phËn cÊu thµnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp
nh−ng l¹i lµ nguån thu chñ yÕu cña ng−êi lao ®éng. C¸c ®Æc ®iÓm trªn ®ßi hái khi
tæ chøc c«ng t¸c tiÒn l−¬ng doanh nghiÖp ph¶i tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c vµ
nh÷ng chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi ng−êi lao ®éng
V× vËy, trong doanh nghiÖp viÖc x©y dùng thang l−¬ng, b¶ng l−¬ng, quü
l−¬ng, ®Þnh møc l−¬ng, lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶ l−¬ng phï hîp ®¶m b¶o sù
ph©n phèi c«ng b»ng cho mäi ng−êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, lµm cho
tiÒn l−¬ng thùc sù lµ ®éng lùc cho ng−êi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n, kh«ng ngõng
®¶m b¶o c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña ng−êi lao ®éng vµ gia ®×nh hä
lµ mét viÖc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch. Trªn c¬ së lý luËn trªn vµ thùc tÕ thu thËp ®−îc
trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty cÇu Th¨ng Long I em ®· chän ®Ò tµi “Hoµn
thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l−¬ng t¹i c«ng ty cÇu I Th¨ng Long ”
Víi môc ®Ých dïng nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ tiÒn l−¬ng, em ph©n tÝch vµ
®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc tiÒn l−¬ng t¹i C«ng ty cÇu Th¨ng
Long I, tõ ®ã t×m ra nh÷ng mÆt cÇn ph¸t huy, nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc ®Ó ®−a
ra nh÷ng ph−¬ng h−íng, gi¶i ph¸p cho c«ng t¸c tæ chøc x©y dùng c¸c h×nh thøc
tr¶ l−¬ng cã hiÖu qu¶. Bè côc ®Ò tµi cã ba phÇn:
Ch−¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ tiÒn l−¬ng trong doanh
nghiÖp
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ c¸c h×nh thøc tr¶ l−¬ng t¹i c«ng ty cÇu I
Th¨ng Long
Trong DN việc xây dựng thang lương, bảng lương, quỹ lương, định mức lương, lựa chọn các hình thức trả lương phù hợp đảm bảo sự phân phối công bằng cho mọi người
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement