Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By comub_myblog
#750646 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu ở công ty cầu 14
KILOBOOK.COM

2
dù ¸n ®Çu t− x©y dùng mét c¸ch hiÖu qu¶ cÇn thiÕt ph¶i t¹o ra m«i tr−êng c¹nh
tranh tèt cho c¸c doanh nghiÖp. Trªn thùc tÕ ®Êu thÇu lµ h×nh thøc c¹nh tranh
phæ biÕn. HiÖn nay sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ngµy cµng
trë nªn gay g¾t th«ng qua h×nh thøc ®Êu thÇu.
ChÝnh tõ thùc tÕ ®ã vµ qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë c«ng ty cÇu 14 em thÊy
®Êu thÇu lµ ho¹t ®éng rÊt quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
bÊt cø c«ng ty x©y dùng nµo. Do ®ã, em quyÕt ®Þnh ®i s©u t×m hiÓu ®Ò tµi "Mét
sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu ë C«ng ty cÇu 14 -Tæng
c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng I, Bé giao th«ng vËn t¶i".
KÕt cÊu ®Ò tµi gåm 3 phÇn:
PhÇn I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y l¾p
trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng.
PhÇn II: Thùc tr¹ng thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y l¾p ë C«ng ty
cÇu 14.
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c ®Êu
thÇu x©y l¾p ë C«ng ty cÇu 14.
§Ó hoµn thµnh ®−îc chuyªn ®Ò nµy, lÇn nµy em xin ch©n thµnh c¶m ¬n
thÇy gi¸o Tr−¬ng §øc Lùc, ban l·nh ®¹o vµ c¸c c« chó ë phßng KÕ ho¹ch -
Kinh doanh, phßng tæ chøc c¸n bé, phßng KÕ to¸n - tµi chÝnh, phßng vËt t− ®·
gióp ®ì vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.
Trên thực tế đấu thầu là hình thức cạnh tranh phổ biến. hiện nay sự cạnh tranh giữa các DN xây dựng ngày càng trở nên gay gắt thông qua hình thức đấu thầu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement