Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dalat_trang
#750645 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng khoán công trình ở công ty cơ giới và xây lắp số 12
KILOBOOK.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

QTKD Tæng Hîp
PAGE 2

PhÇn thø nhÊt
Kho¸n c«ng tr×nh - H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt phæ biÕn
vµ cã hiÖu qu¶ trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng

I/. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c kho¸n ë doanh
nghiÖp x©y dùng
1. C¸c kh¸i niÖm vÒ kho¸n trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. - Giao kho¸n cã thÓ hiÓu lµ mét h×nh thøc giao quyÒn, nhiÖm vô x¸c ®Þnh
møc ®é chÞu tr¸ch nhiÖm, khuyÕn khÝch tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®èi víi mét lo¹i h×nh c«ng viÖc nµo ®ã, th«ng qua c¸c chØ tiªu thuéc vÒ nhiÖm vô nh− khèi l−îng c«ng viÖc, tiÕn ®é hoµn thµnh vµ c¸c chØ tiªu khuyÕn khÝch b»ng lîi Ých vËt chÊt.
- Kho¸n lµ mét biÖn ph¸p qu¶n lý kinh tÕ trong h¹ch to¸n kinh doanh nªn
khi tiÕn hµnh giao kho¸n ph¶i dùa vµo c¸c nguyªn t¾c, c¸c chØ tiªu kinh tÕ cã c¨n cø thùc tÕ ®Ó thùc hiÖn, c¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t ®Ó ®¶m b¶o tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, g¾n chÆt quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm gi÷a mét bªn lµ ®¬n vÞ giao kho¸n : th−êng lµ c«ng ty víi mét bªn lµ ®¬n vÞ nhËn kho¸n : c¸c tæ, ®éi, x−ëng s¶n xuÊt cña c«ng ty.
- Kho¸n trong x©y dùng cã thÓ kho¸n cho tõng b−íc c«ng viÖc ®èi víi
tõng c¸ nh©n, song còng cã thÓ kho¸n cho c¶ tËp thÓ ng−êi lao ®éng cho c¶ mét c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. ChÕ ®é kho¸n nµy th−êng ®−îc ¸p dông cho c¸c ®éi, tæ x©y dùng hoÆc c¸ nh©n ng−êi x©y dùng, kh«ng cã tæ chøc h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp nh»m mét mÆt t¹o ra tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt thi c«ng n©ng cao chÊt l−îng c«ng tr×nh, tiÕn ®é thi c«ng.
C«ng t¸c kho¸n trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng lµ mét qu¸ tr×nh thùc
hiÖn hµng lo¹t c¸c c«ng viÖc, tõ viÖc x¸c ®Þnh ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt, ®Þnh møc ®¬n gi¸, lËp dù to¸n thi c«ng, gi¸ giao kho¸n ... ®Õn kh©u tæ chøc thùc hiÖn vµ thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh.
Thùc chÊt cña c«ng t¸c kho¸n lµ qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh møc ®é tù chÞu tr¸ch
nhiÖm, tÝnh chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh khuyÕn khÝch tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña c¸c tæ, ®éi s¶n xuÊt th«ng qua c¸c chØ tiªu khuyÕn khÝch b»ng lîi Ých vËt chÊt, cs¸c chØ tiªu qui dÞnh vÒ nhiÑm vô quyÒn h¹n.
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y kho¸n c«ng viÖc, c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh
trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ®−îc thùc hiÖn réng r·i gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng c«ng tr×nh vµ tiÕn ®é thùc hiÖn thi c«ng ®¸p øng ®−îc c¸c ®ßi hái yªu cÇu cña thÞ tr−êng.
Trong các DN xây dựng hiện nay, khoán sản phẩm công trình đang là hình thức tổ chức sản xuất phổ biến và có hiệu quả cao song còn rất nhiều vướng mắc và tồn tại
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement