Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Meldryk
#750644 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Biện pháp tăng cường công tác đấu thầu xây lắp ở công ty xây dựng số 6 Thăng Long
KILOBOOK.COM


Ch−¬ng I

Vai trß vµ néi dung cña ®Êu thÇu
x©y l¾p trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng

I. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ®Êu thÇu x©y l¾p. 1. C¸c kh¸i niÖm:
1.1 Kh¸i niÖm vµ thùc chÊt cña ®Êu thÇu
.
-Kh¸i niÖm vµ thùc chÊt cña ®Êu thÇu "§Êu thÇu lµ qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng c¸c yªu
cÇu cña bªn mêi thÇu trªn c¬ së c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu"
-Thùc chÊt: §Êu thÇu lµ viÖc øng dông ph−¬ng thøc xÐt hiÖu
qu¶ kinh tÕ trong viÖc lùa chän c¸c ph−¬ng ¸n tæ chøc thùc hiÖn. Ph−¬ng ph¸p nµy ®ßi hái sù so s¸nh c¸c ph−¬ng ¸n tæ chøc trªn cïng mét ph−¬ng diÖn nh− (kü thuËt hay tµichÝnh) hay sù hµi hoµ gi÷a c¸c ph−¬ng diÖn ®Ó chän lÊy mét nhµ thÇu cã ®ñ kh¶ n¨ng. KÕt qu¶ cuèi cïng sÏ t×m ra ®−îc mét ph−¬ng ¸n tæ chøc thùc hiÖn tèt nhÊt
§Êu thÇu lµ mét ho¹t ®éng t−¬ng ®èi míi ë ViÖt Nam nh−ng
®· ®−îc sö dông réng r·i ë nhiÒu n¬i kh¸c trªn thÕ giíi. Kinh nghiÖm cho thÊy r»ng ®Êu thÇu nÕu ®−îc thùc hiÖn cã thÓ tiÕt kiÖm ®−îc ®¸ng kÓ so víi nh÷ng ph−¬ng ph¸p giao thÇu. Cã thÓ nãi ®Êu thÇu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè chÝnh b¶o ®¶m sù thµnh c«ng cña c¸c dù ¸n. §Êu thÇu nãi chung lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, nã g¾n liÒn víi sù ra ®êi cña s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸, kh«ng cã s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ th× kh«ng cã ®Êu thÇu.
1.2 C¸c Kh¸i niÖm liªn quan
-
Dù ¸n : Lµ tËp hîp nh÷ng ®Ò xuÊt ®Ó thùc hiÖn mét phÇn hay
toµn bé c«ng viÖc, môc tiªu hoÆc yªu cÇu nµo ®ã. Dù ¸n bao gåm dù ¸n
®Çu t− vµ dù ¸n kh«ng ®Çu t−.
-
Dù ¸n ®Çu t−: Lµ mét tËp hîp nh÷ng ®Ò xuÊt vÒ viÖc bá vèn ®Ó
t¹o míi, më réng hay c¶i tiÕn nh÷ng ®èi t−îng nhÊt ®Þnh nh»m ®¹t ®−îc
t¨ng tr−ëng vÒ sè l−îng , c¶i tiÕn hay n©ng cao chÊt l−îng cña s¶n phÈm hay dÞch vô nµo ®ã trong mét kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh.
Để dành được thắng lợi trong đấu thầu xây dựng phải ngày càng nâng cao khả năng cạnh tranh, chứng minh sự vượt trội của mình so với các nhà thầu khác
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement